Zorg voor totaaloverzicht van uw verzekeringen

Helaas. Het komt nog vaak voor. In de loop der jaren sluit iemand meerdere verzekeringen af. Een aantal bij het financieel advieskantoor waar “alle verzekeringen” lopen. Maar dat zijn dus niet alle verzekeringen, want toen ‘die ene keer bij die bank” werd ook een verzekering afgesloten. En toen die leuke advertentie op internet voorbijkwam, werd ook “met één klik’ een verzekering afgesloten. De einduitkomst is bij veel mensen hetzelfde: verzekeringen zijn verspreid over meerdere organisaties en niemand heeft een overzicht van het totaal en niemand voelt zich voor dat totaaloverzicht ook verantwoordelijk.

Vier belangrijke oorzaken van veranderingen
Op het moment dat u een verzekering of financieel product afsluit, zullen deze, bij een correct advies, goed aansluiten bij uw persoonlijke situatie op dat moment. Na dit moment kunnen er allerlei zaken zijn die tot gevolg hebben dat de verzekering of het hypothecair krediet minder goed aansluit bij uw situatie. We noemen de vier belangrijkste:

 • De verzekeringsmaatschappij of bank past de voorwaarden aan. U krijgt dan keurig de nieuwe voorwaarden toegezonden. Maar wie leest die nu echt? In de praktijk kunnen deze wijzigingen belangrijk zijn. Een recent voorbeeld is de verzekeraar die de dekking voor laptops, tablets en mobiele telefoons uit de standaarddekking van de inboedelverzekering schrapte en hiervoor een apart af te sluiten elektronica verzekering introduceerde;
 • Wijzigingen in wet- en regelgeving. Talloos zijn de levensverzekeringen en pensioenen waarbij op het moment van afsluiten de gedachte was dat op 65 jaar de AOW-uitkering zou ingegaan. Voor velen is nadien door wijziging van de wet bepaald dat de leeftijd van de AOW later dan 65 ingaat. Zonder aanpassing van de in het verleden afgesloten verzekeringen, kan er daardoor een “gat” ontstaan in de einddatum van een verzekering en de ingangsdatum van de “nieuwe” AOW-leeftijd.
 • De verzekeringsmarkt is zeer concurrerend. Nieuwe aanbieders betreden de markt. Zij kunnen betere premies en voorwaarden bieden, dan welke op het moment dat u een bepaalde verzekering of krediet afsloot, beschikbaar waren. Als gevolg van deze concurrentie is te zien, dat ook de al langer gevestigde verzekeraars en banken voor nieuw af te sluiten verzekeringen en kredieten hun producten verbeteren.
  Deze verbeteringen worden vaak niet automatisch doorgevoerd voor de consumenten die in het verleden de verzekering of het krediet hebben afgesloten. Om voor de betere voorwaarden in aanmerking te komen moet dit uitdrukkelijk worden gevraagd of moet eerst het “oude” product worden beëindigd om vervolgens een nieuw product tegen de gunstigere voorwaarden te kunnen afsluiten. Maar dit is weer risicovol voor u, indien uw gezondheidssituatie minder goed is geworden en de verzekeraar in het kader van de acceptatie gezondheidswaarborgen eist,. In die situatie moet de oude verzekering pas beëindigd worden indien er absolute zekerheid is dat u voor de nieuwe verzekering geaccepteerd bent.
 • Een laatste belangrijke oorzaak van veranderingen is die van uw persoonlijke situatie of uw persoonlijke voorkeur. Een voorbeeld: u verhuist. We zien dat dit niet altijd correct wordt doorgegeven. Toch kan dit belangrijk zijn voor het recht op een vergoeding bij schade. Ook uw gezinssituatie kan veranderen. Of de samenstelling van uw bezittingen. Door een “goede aankoop” tijdens een veiling of door een erfenis kan de samenstelling en waarde van uw bezittingen veranderen, maar ook uw wensen. Wij merken bijvoorbeeld dat door het coronavirus bij veel mensen de behoefte bestaat aan hogere verzekerde bedragen ten behoeve van hun overlijdensrisicoverzekering.Ook kunnen mensen andere keuzes maken in hun leven. Bijvoorbeeld in het kader van duurzaamheid gaat men minder vaak over tot aanschaf van een nieuwe auto, of stelt men eisen aan de wijze waarop de eigen opbouw van het pensioen moet plaatsvinden. Bijvoorbeeld niet in fondsen die ook beleggen in tabak, olie, wapens, etc.

Echte financiële zekerheid betekent, dat u niet méér verzekert dan in uw situatie nodig is. Tegelijkertijd mogen er ook geen gaten zitten in de dekkingsvoorwaarden die u wél nodig heeft. Ook betekent dit dat bij de opbouw van uw vermogen rekening wordt gehouden met de zaken die voor u in het leven belangrijk zijn.

Bij het afsluiten van elk financieel product moet goed gekeken worden naar dit totaalplaatje. Vervolgens moet in de loop der tijd ook worden bekeken of al die losse onderdelen nog steeds goed op elkaar aansluiten en blijven passen bij uw actuele wensen en situatie.

Wij zien het als onze taak om namens u het totale overzicht van uw verzekeringen te bewaken. Maar dat kunnen we alleen goed doen wanneer u ons volledig informeert over alle verzekeringen en andere financiële producten die u heeft afgesloten.

Op deze manier kunnen we samen ervoor zorgen dat uw zekerheidspakket doet wat het moet doen: zekerheid bieden op het moment dat u deze nodig heeft.

Boete omdat u uw hypotheekschuld eerder wilt aflossen?

Wanneer u uw hypotheekschuld eerder wilt aflossen dan met de bank was afgesproken, kunt u te maken krijgen met een “boete”. In de praktijk leidt dit tot veel misverstanden. We zetten daarom in dit artikel een aantal zaken op een rij.

De afspraak met de bank
Wanneer u voor de financiering van uw woning bij de bank een hypotheek afsluit, spreekt u met de bank de termijn af waarvoor u deze lening aangaat. Vaak is dit voor 30 jaar. Daarnaast spreekt u af welke rentevergoeding u voor deze lening aan de bank betaalt. U kunt hierbij de rente voor de volle 30 jaar afspreken. Dit betekent dat de rente die u moet betalen deze gehele periode niet verandert. Ook kunt u afspreken dat de rente voor bijvoorbeeld 10 jaar wordt vastgezet en de bank u na deze periode een nieuw rentevoorstel doet voor een nieuwe periode. Wie ervan uitgaat dat de rente nu laag is en in de toekomst hoger zal worden, zal over het algemeen een lange periode kiezen waarop hij de rente vastzet.

De bank leent het geld zelf ook weer
Het geld dat de bank u leent, heeft de bank zelf ook weer geleend. Wanneer we het beeld sterk versimpelen dan vindt het volgende plaats: u maakt een afspraak om een lening bij de bank af te sluiten voor bijvoorbeeld €250.000 tegen een rente van 2% voor 10 jaar. De bank gaat vervolgens op zoek naar een iemand die de bank €250.000 wil lenen voor 10 jaar tegen een rente lager dan 2%. Het verschil tussen wat de bank u aan rente rekent en aan de spaarder betaalt, vormt voor de bank de vergoeding voor kosten en rendement.

Zonder kosten de schuld aflossen
In vrijwel elke hypotheekovereenkomst is bepaald, dat – wanneer u gedurende de periode dat u de lening bent aangegaan (in ons voorbeeld 30 jaar) – u deze lening zonder kosten mag aflossen wanneer u de woning verkoopt. De aflossing zult u dan in het algemeen doen vanuit de verkoopopbrengst van de woning.

Daarnaast bepalen de leningsvoorwaarden ook dat u jaarlijks een bepaald percentage van het geleende bedrag zonder kosten mag aflossen. Vaak is dat per kalenderjaar 10% van het bedrag dat u heeft geleend. In theorie zou je als consument dus in tien jaar zonder kosten de hele hypotheek mogen aflossen. Sommige banken accepteren een aflossing zonder kosten van 20% per kalenderjaar.

Vergoeding indien u meer wilt aflossen
Wilt u echter meer aflossen, dan zal de bank u over het algemeen kosten in rekening brengen. Dit doet de bank wanneer de actuele rente op het moment van vervroegde aflossing lager is dan de rente die u bij het afsluiten van de lening met de bank heeft afgesproken. De argumentatie hierbij is, ook weer sterk vereenvoudigd, de volgende: de bank heeft om u de lening te verstrekken een afspraak gemaakt met een spaarder die zijn geld uitleent aan de bank. De bank is, in ons voorbeeld, verplicht om deze spaarder gedurende 30 jaar een bepaald rentepercentage te betalen. Doordat u nu eerder gaat aflossen en de rente lager is dan destijds bij het aangaan van de lening, kan de bank het geld dat zij van u terugkrijgt niet meer tegen dezelfde rente uitlenen, terwijl de bank de spaarder wel over de volledige, afgesproken termijn rente moet betalen. De bank krijgt dan niet meer de rente waarop zij had gerekend. Dit leidt tot een verlies bij de bank.

Verlies van de bank wordt doorbelast als “boete”
De wetgever schrijft voor hoe de bank dit verlies aan rente-inkomsten moet berekenen. Vervolgens mag de bank de kosten van dit verlies in rekening brengen aan de klant die eerder dan afgesproken termijn zijn lening wil aflossen. Bij deze berekening wordt bijvoorbeeld rekening gehouden met het recht van de klant om in het jaar van de vervroegde aflossing eenmalig 10% van de leensom “boetevrij” af te lossen. Naarmate de resterende looptijd van de lening langer is en het deel dat vervroegd wordt afgelost groter is, kunnen de kosten zeer aanzienlijk zijn en gemakkelijk meer dan tienduizend euro bedragen. Dit speelt vooral wanneer u de lening in zijn geheel voortijdig wilt aflossen, omdat een andere bank u een veel aantrekkelijker aanbod doet om bij hen een nieuwe hypotheek af te sluiten.

Voorlopige opgave
Wanneer u aan de bank laat weten dat u uw lening vervroegd wilt aflossen dan zal zij u een voorlopige berekening sturen van de kosten die aan u doorbelast worden. In de afgelopen periode is het echter vaak voorgekomen dat tussen het moment dat u deze voorlopige opgave krijgt en het moment waarop de aflossing daadwerkelijk plaatsvindt, de rente verder daalt. Dit kan tot gevolg hebben dat de uiteindelijke kosten die aan u in rekening worden gebracht vele duizenden euro’s hoger zijn dan in de voorlopige opgave was vermeld.

Eind van het jaar
Wilt u een deel van uw lening aflossen zonder extra vergoeding, dan kunt u in december maximaal 10% van het hypotheekbedrag aflossen en in januari opnieuw 10%.

Ondanks de extra kosten die u moet betalen bij vervroegde aflossing kan het oversluiten van een hypotheek toch fors kosten besparen. Deze besparing geldt niet alleen voor de langere termijn, maar kan ook al leiden tot directe verlaging van uw maandlasten.

Goede begeleiding bespaart kosten
Het is wel belangrijk dat u alle opties goed doorrekent. Wij kunnen niet alleen deze berekeningen voor u maken, maar wij kunnen u bij dit traject ook begeleiden, zodat u de goede informatie heeft over de werkelijke kosten die aan u berekend gaan worden.

Wilt u met ons eens oriënterend verkennen of er besparingen mogelijk zijn op uw hypotheek? Neem dan gerust contact met ons op.

Testament, volmacht en levenstestament: wat is het verschil?

Notarissen zien een verhoogde belangstelling van mensen die zaken “voor als” willen regelen. Drie belangrijke mogelijkheden zijn het testament, de volmacht en het levenstestament. Maar wat is nu eigenlijk het verschil hiertussen? Wij lichten dit toe.

Het overlijdenstestament
Het “testament” is de meest bekende vorm waarin iemand kan regelen hoe bepaalde zaken na zijn overlijden afgehandeld moet worden. Bijvoorbeeld de overdracht van bezittingen. Is er niets geregeld dan bepaalt de wet hoe de bezittingen (en schulden!) over de nabestaanden verdeeld moeten worden.

De volmacht
Het is ook mogelijk om tijdens het leven te bepalen wie uw belangen mag behartigen indien u door wilsonbekwaamheid hiertoe niet meer zelf in staat bent. U kunt daarmee iemand de bevoegdheid geven om bij wilsonbekwaamheid van u zelf “alles” namens u te kunnen doen.

Het is gebruikelijk om een dergelijke volmacht vast te leggen in een notariële akte. Dat is niet verplicht, maar het geeft wel veel meer zekerheid waarop ook derden, die in de toekomst met de gevolmachtigde te maken krijgen, kunnen vertrouwen dat deze persoon inderdaad namens u handelt.

De volmacht kan algemeen of beperkt zijn. Bij de algemene volmacht wordt de gevolmachtigde gerechtigd om op alle terreinen uw belangen te behartigen. Bij een beperkte volmacht kunt u dit beperken, bijvoorbeeld door te bepalen dat de betreffende persoon alleen een machtiging op een bankrekening krijgt. De gemachtigde kan dan namens u bijvoorbeeld wel overboekingen van die rekening doen, maar geen nieuwe bankrekening openen of nieuwe leningen aangaan.

Levenstestament
Een levenstestament gaat een stap verder. Het levenstestament is een volmacht waarbij u via een notaris vastlegt wie namens u mag handelen tijdens uw leven indien u hiertoe niet meer zelf in staat bent. Dit lijkt dus erg op de hiervoor besproken algemene of beperkte volmacht, maar in een levenstestament kunt u, naast het formeel benoemen van een gevolmachtigde, bij leven en welzijn uitgebreider aangeven hoe u wenst dat er gehandeld wordt in situaties waarin u zelf niet meer in staat bent handelend op te treden.

Wij noemen een aantal zaken die in het algemeen in een levenstestament geregeld worden:

 • Wanneer is er sprake van wilsonbekwaamheid;
 • Wie wordt dan als gemachtigde benoemd;
 • Wat zijn de taken van de gemachtigde;
 • Wensen en bevoegdheden ten aanzien van de woonsituatie;
 • Bevoegdheden ten aanzien van de hypotheek en verzekeringen en besluiten rondom het eigendom van de woning;
 • Aan wie legt de gemachtigde rekening en verantwoording af. Hoe wordt er gehandeld bij medische situaties waarin u zelf niet meer kunt beslissen bijvoorbeeld indien u in een situatie komt waarin de arts de overtuiging heeft gekregen dat sprake is van uitzichtloos en ondraaglijk lijden.

Juist een levenstestament biedt de ruimte om bij leven vrij gedetailleerd voor een groot aantal situaties te bepalen wat uw wensen zijn indien u zelf niet meer in staat bent beslissingen te nemen.

Ons kantoor werkt samen met meerdere notariskantoren die u uitstekend kunnen helpen bij het vastleggen van een algemene of beperkte volmacht dan wel een levenstestament. Wilt u meer informatie over dit onderwerp of ons advies welke notaris wij in uw situatie kunnen aanbevelen laat ons dat dan weten. Wij helpen u dan graag verder.

Letsel na een ongeval? Altijd een deskundige inschakelen

Een recente, rechterlijke uitspraak toont aan hoe belangrijk het advies van een deskundige kan zijn bij het verhalen van letselschade.

Schade als gevolg van opgelopen letsel
Indien u als gevolg van een ongeval letsel oploopt, kunt u te maken krijgen met vele vormen van schade die grofweg die in twee groepen kunnen worden onderverdeeld:

 1. Materiële schade, waarbij u bijvoorbeeld kunt denken aan schade aan uw kleding. Bij ernstiger letsel kan het ook zijn dat u tijdelijk of langere tijd niet meer kunt werken. Deze schades zijn over het algemeen redelijk objectief in “euro’s” uit te drukken.
 2. Immateriële schade. Bij deze schade hebben we het over een geldelijke vergoeding voor de pijn en het verdriet als gevolg van het letsel. Stel dat u als hobby viool speelt en dit door het ongeval niet meer kan, dan is er sprake van gederfde levensvreugde. Hoewel veel lastiger dan bij materiële schade kan ook hier een bedrag worden bepaald dat bedoeld is om deze pijn en gederfde levensvreugde (enigszins) te compenseren.

Anderen kunnen aansprakelijk zijn voor uw schade
Wanneer u op de fiets door een automobilist wordt aangereden, dan is direct duidelijk dat onderzocht moet worden of die specifieke automobilist aansprakelijk is voor het financieel nadeel dat u als gevolg van uw letsel heeft. Bij veel ongevallen is dit niet altijd even duidelijk. Bijvoorbeeld wanneer u, rijdend op het fietspad, met uw fiets valt door een gat in het wegdek. Is er in dat geval iemand, bijvoorbeeld de wegbeheerder, aansprakelijk te stellen voor de aanwezigheid van het gat in het wegdek? Of neem het voorbeeld dat u op uw werk even afgeleid bent en dwars door een glazen deur loopt? Een deur die er al jaren zat en u werkte al lange tijd bij deze werkgever. Ook dan zal de vraag onderzocht moeten worden of de werkgever in het kader van dit ongeval iets verweten kan worden.

In al dit soort situaties kan het van kleine omstandigheden afhangen of een ander verantwoordelijk gesteld kan worden voor het feit dat u letsel heeft opgelopen. Is dit zo, dan zal die ander in beginsel door u aangesproken kunnen worden op vergoeding van uw materiële en immateriële schade.

Juist voor een correcte inschatting van die kleine omstandigheden is deskundigheid nodig. Doet u geen beroep op deze deskundigen, dan loopt u het grote risico dat (een deel van de) schade die u door het ongeval heeft opgelopen, niet vergoed wordt.

Een triest verhaal
In 2018 werd een 83-jarige vrouw aangereden door een vuilniswagen. Het letsel was zo erg dat haar rechteronderbeen moest worden geamputeerd. De vrouw verloor haar wil om verder te leven en verzocht om euthanasie. Toen dit niet mogelijk bleek, heeft zij aangegeven niet meer te willen eten en drinken. Hierop is de vrouw overleden.

Ten behoeve van onder meer haar dochters was tijdens haar leven de verzekeraar van de vuilniswagen aangesproken. In de procedure die volgde kwam vast te staan dat het ongeval te wijten is aan de bestuurder van de vuilniswagen.

De erfgenamen vorderen na het overlijden van de vrouw zowel de materiële als immateriële schadevergoeding. Bij deze laatste ging het om de pijn en de gederfde levensvreugde van de inmiddels overleden vrouw.

Deze laatste claim wordt door de rechter afgewezen. De rechter stelt in het vonnis eerst vast dat het recht op vergoeding van immateriële schade kan overgaan op de erfgenamen van degene die recht heeft op deze schadevergoeding. Voorwaarde is dan wel dat degene die recht heeft op deze vergoeding (in dit geval de vrouw) tijdens haar leven zelf heeft beslist dat zij aanspraak wil maken op deze vergoeding en dat zij dit aan de aansprakelijke partij heeft meegedeeld.

Aan deze tweede voorwaarde was niet voldaan. De vrouw had dus direct na het ongeval de aansprakelijke partij moeten laten weten, dat zij ook aanspraak maakte op vergoeding van immateriële schade.

Iedereen die zich deze trieste situatie voor de geest probeert te halen, zal begrip hebben voor het feit dat in die fase het slachtoffer niet stilstaat bij zo’n formele regel. Juist daarom is het belangrijk om zo snel als mogelijk u door een deskundige te laten bijstaan, wanneer u te maken krijgt met letsel als gevolg van een ongeval.

In dit soort situaties mag u altijd contact met ons opnemen. Wij hebben een breed netwerk van deskundigen die u goed kunnen bijstaan. Wij brengen u graag in contact met een betrouwbaar iemand die gespecialiseerd is en snel kan bepalen welke acties in uw belang zijn.