Hoe zit het met diefstal van uw fiets uit de schuur bij uw woning?

In garages en schuren treffen we steeds meer relatief dure elektrische fietsen aan, maar ook de waarde van gereedschappen en materialen die men gebruikt bij een sport of hobby kan fors zijn.

Inboedelverzekering
Voor onder meer de schade die u lijdt als gevolg van diefstal van goederen uit uw woning kunt u een inboedelverzekering afsluiten. In de meeste polisvoorwaarden is opgenomen dat deze schade als gevolg van diefstal alleen wordt vergoed wanneer er sporen van “braak” zijn. Daarmee wordt bedoeld dat iemand zonder uw toestemming de woning is binnengedrongen en daarbij afsluitingen verbreekt. Vaak is te zien dat dezelfde voorwaarden ook gelden voor diefstal uit bijgebouwen zoals een garage of schuur.

Dit betekent dat wanneer u de schuurdeur wel dicht doet maar niet op slot, of alleen met een haakje of schuifje dat iedereen kan bedienen, bij diefstal deze schade mogelijk niet door uw inboedelverzekering wordt vergoed. Sommige verzekeringsmaatschappijen gaan nog verder en eisen ook nog eens dat de (elektrische) fiets in de afgesloten schuur op slot staat.

Laat ons even meekijken
Heeft u een schuur of garage en stalt u daar relatief kostbare goederen, controleer dan welke voorwaarden de inboedelverzekering voor dit risico stelt. Het spreekt vanzelf dat u hiervoor ook contact met ons kunt opnemen.

 

Nieuwe regels voor partneralimentatie

Wanneer een huwelijk of een relatie waarbij voor een geregistreerd partnerschap is gekozen eindigt, is het recht op partneralimentatie afhankelijk van de behoefte van de ene (ex-)partner en de draagkracht van de andere (ex-)partner. De regels voor partneralimentatie zijn met ingang van 1 januari 2020 veranderd.

Nieuwe regels voor alimentatie
De regels voor partneralimentatie zijn begin dit jaar ingrijpend veranderd. Sinds 1 januari 2020 is de hoofdregel dat er nog maar recht bestaat op partneralimentatie voor de helft van de jaren dat het huwelijk of geregistreerd partnerschap heeft geduurd, met een maximum van vijf jaar. Er zijn enkele uitzonderingen die recht geven op een langere partneralimentatie. Bijvoorbeeld als er kleine kinderen zijn of als het huwelijk meer dan 15 jaar heeft geduurd en de alimentatie ontvangende ex-partner ouder is dan 50 jaar. De ex-partners kunnen natuurlijk ook zelf afspraken maken over de hoogte en duur van de alimentatie. Komen partijen niet zelf tot een oplossing? Dan kan de rechter hierover een besluit nemen.

Wat te vaak vergeten wordt
Uitgangspunt bij alimentatie is dat de ex-partner die de alimentatie ontvangt, dit echt nodig heeft om in het levensonderhoud te voorzien. Dat betekent dus dat als deze alimentatie wegvalt en er geen andere inkomsten zijn, er voor deze ex-partner en eventuele kinderen grote, financiële problemen ontstaan. Deze ex-partner kan dan bijvoorbeeld de huidige woonlasten niet meer betalen. Bij gebrek aan voldoende inkomen kan er geen hypothecair krediet worden afgesloten, waardoor er geen andere woning gekocht kan worden. Bovendien zijn er op dit moment maar weinig betaalbare huurwoningen, waardoor een huis huren ook vaak geen oplossing is.

Wat als de alimentatie betalende partner overlijdt?
Het recht op alimentatie eindigt altijd op het moment dat de ex-partner die de alimentatie betaalt, overlijdt. Ook dan kunnen de ex-partner en eventuele kinderen in grote financiële problemen komen. In veel gevallen wordt vergeten om voor een dergelijke situatie een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten op het leven van de ex-partner die de alimentatie betaalt. Uiteraard moet dan wel vastgelegd worden dat de uitkering uit de verzekering ten goede komt aan de ex-partner die recht heeft op deze alimentatie.

Een eenvoudige en betaalbare oplossing
Een overlijdensrisicoverzekering biedt voor een periode van bijvoorbeeld 5 jaar de zekerheid dat ook bij overlijden van de alimentatie betalende ex-partner, de alimentatie ontvangende partner voldoende inkomsten blijft houden. Meestal kost een dergelijke verzekering minder dan 10 euro per maand.

Neem contact met ons op
Krijgt u direct of indirect te maken met situaties waarin er sprake is van partner- of kinderalimentatie, neem dan contact met ons op. Samen met u kunnen we dan kijken of we tegen minimale kosten extra financiële zekerheid kunnen inbouwen voor degenen die afhankelijk zijn van deze alimentatie.

Ontwikkelingen op het gebied van pensioen heeft voor iedereen gevolgen

In dit artikel gaan wij in op een aantal ontwikkelingen rond het pensioen.

Puzzel met (vaak) minimaal drie stukjes
Wanneer relaties willen weten wat globaal hun inkomen is nadat zij met pensioen gaan dan is vaak inzicht nodig in drie toekomstige geldstromen. Dit zijn:

  • De uitkering op grond van de Algemene Ouderdoms Wet, AOW. Waar vroeger iedereen vanaf 65 jaar deze uitkering ontving, is nu te zien dat de ingangsdatum voor veel mensen op een latere datum ligt. Voor iemand die in 1956 geboren is, geldt bijvoorbeeld dat de ingangsdatum van de AOW 66 jaar en 10 maanden is. De hoogte van de AOW- uitkering en datum vanaf welk moment recht op een uitkering bestaat wordt vooral door de politiek bepaald.
  • Daarnaast bouwen veel mensen een pensioen op bij een werkgever. De hoogte van dit pensioen hangt onder meer af van het salaris en het aantal jaren dat aan deze pensioenregeling is deelgenomen.
  • Tot slot hebben veel zelfstandigen maar ook werknemers zelf een pensioenverzekering afgesloten bij een verzekeringsmaatschappij.

Lage rente leidt tot beperking pensioenen
Wij hebben al een langere tijd te maken met een historisch lage rente. Deskundigen verwachten dat deze situatie nog een aantal jaren zal blijven bestaan. Deze lage rente heeft grote gevolgen voor de hoogte van pensioenuitkeringen. In de periode dat een werknemer werkt, wordt aan het pensioenfonds een premie betaald. Vaak betaalt de werkgever een deel en de werknemer het andere deel. Het pensioenfonds gaat vervolgens deze premie’s beleggen. Soms wel meer dan 30 jaar. In een periode dat de rente laag is zal over het algemeen ook het rendement dat het fonds over de ingelegde premies behaalt, beperkt zijn.

In de huidige markt worden veel pensioenfondsen geconfronteerd met aan de ene kant de ontwikkeling dat, onder meer door betere voeding en ontwikkelingen in de medische sector, mensen gemiddeld ouder worden en dus langer recht hebben op een pensioenuitkering. Aan de andere kant groeit de ingelegde premie als gevolg van de lage rente maar beperkt.

Deze ontwikkeling leidt ertoe dat pensioenfondsen de uitkeringen niet altijd meer kunnen laten stijgen met bijvoorbeeld de gemiddelde stijging van de prijzen in de winkels.

500.000.000 euro ligt te wachten
Op dit moment ligt er bij de verschillende pensioenfondsen een half miljard euro op de plank waar mensen recht op hebben maar van wie een pensioenfonds de rechthebbende niet kan vinden. Vaak gaat het om kleine pensioenen die mensen in (een ver) verleden bij een werkgever hebben opgebouwd. Het kan dus lonen om goed uit te zoeken of u op grond van vroegere dienstverbanden bepaalde pensioenrechten heeft opgebouwd.

Nabestaandenpensioen wordt sterk overschat
40% van de Nederlanders denkt dat de uitkering die hun partner ontvangt wanneer men zelf komt te overlijden voor de pensioendatum, globaal 70% van het laatst verdiende salaris is. Dat is echter in lang niet alle situaties het geval. Via www.mijnpensioenoverzicht.nl kunt u zelf snel zien of er recht bestaat op een nabestaandenpensioen en zo ja hoe hoog deze uitkering is. Ook ziet u hoeveel AOW en pensioen u heeft opgebouwd.

Wij leggen graag samen met u deze puzzel
Voor relaties die niet elke dag met dit onderwerp bezig zijn, blijft het krijgen van goed inzicht in hun inkomen na pensionering lastig. Als financieel adviseur helpen wij u graag bij het krijgen van dit inzicht. Wanneer u ons belt of mailt voor een afspraak dan maken wij graag tijd voor u vrij.

Reisverzekering en Coronavirus

Het coronavirus is eind januari door de Wereldgezondheidsorganisatie uitgeroepen tot internationale bedreiging voor de volksgezondheid. Onduidelijk is hoe dit virus zich in de komende tijd verder gaat verspreiden. Maar voor reizigers die zakelijk of voor een vakantie een reis hebben geboekt kunnen de financiële gevolgen groot zijn.

Grote verschillen in polisvoorwaarden
Wie op reis gaat kan een annuleringsverzekering of een reisverzekering afsluiten, of beide. De annuleringsverzekering vergoedt de schade wanneer een reis niet door kan gaan, bijvoorbeeld omdat een naast familielid vlak voor de beoogde reis ernstig ziek is geworden of omdat de reiziger zelf vlak voor de reis zijn been breekt.

Bij de reisverzekering gaat het vooral om gebeurtenissen tijdens de reis die leiden tot financiële schade voor de reiziger. In Nederland zijn er heel veel verschillende reis- en annuleringsverzekeringen. De voorwaarden verschillen hierbij sterk. In zijn algemeenheid kan echter wel worden geconstateerd dat hoe lager de premie is hoe beperkter recht bestaat op een vergoeding bij calamiteiten.

Hoofdregel: annulering moet oorzaak in thuisland hebben
De annuleringsverzekering richt zich doorgaans alleen op risico’s in eigen land die ertoe kunnen leiden dat een reis niet door kan gaan. Wat er in het land van bestemming gebeurt of gebeurd is op het moment van vertrek, vormt dus meestal geen geldige reden om te mogen annuleren. Het niet “willen” vertrekken naar een gebied waar het coronavirus heerst, kán dus bij bepaalde annuleringsverzekeringen geen recht geven op vergoeding van de reissom. Er zijn echter zogeheten ‘allrisk’ annuleringsverzekeringen die wellicht wel dekking bieden.

Reisverzekering en repatriëring
Een reisverzekering is in de praktijk vooral belangrijk voor eventuele medische kosten die de reiziger in het buitenland moet maken die niet onder zijn basisverzekering vallen. De hoofdregel is dat uw basisverzekering de kosten van een noodzakelijke medische behandeling vergoedt tot maximaal twee keer het tarief dat in Nederland voor deze behandeling geldt. Bij noodzakelijke medische behandeling in bijvoorbeeld de Verenigde Staten, Canada en Zwitserland zullen de kosten vaak deze grens overschrijden.

Moet u als gevolg van een medische oorzaak met speciaal vervoer terugkeren (u moet bijvoorbeeld liggend worden vervoerd en u heeft daarbij drie vliegtuigstoelen nodig), dan vallen deze extra vervoerskosten ook onder de reisverzekering. Automatische vergoeding geldt echter niet wanneer u verblijft in een gebied waar het coronavirus heerst en eerder een vlucht terug neemt terwijl u (nog) niet ziek bent. Het is te begrijpen dat u in zo’n situatie wellicht zo snel mogelijk wilt vertrekken. Indien u van de lokale autoriteiten weg mag zal dat vaak met een speciale charter gebeuren. Ook deze kosten vallen dan niet automatisch onder de dekking van elke reisverzekering.

Op dit moment is te zien dat verschillende landen daarom de kosten van deze repatriëring voor hun rekening nemen. Maar ook dat is dus geen automatisme waar in de toekomst vanuit mag worden gegaan. De overheid neemt deze kosten niet altijd voor haar rekening.

Ook reisverzekering vraagt advies
In reclames en door reisorganisaties wordt weleens de schijn gewekt dat een reisverzekering een “meeneemproduct” is: even kruisje zetten in het hokje en dan is de reisverzekering afgesloten. Wij hopen u met dit artikel te hebben laten zien dat ook de keuze van een reisverzekering om een echt goed advies vraagt.