Aankopen en verzekeren samen? Toch maar even advies vragen

In april jl. heeft de Consumentenbond een onderzoek gedaan naar fietsverzekeringen. De uitkomsten waren opvallend. Als voorbeeld heeft men een 40-jarige Rotterdammer genomen die een e-bike van €2.500 wil verzekeren. De verschillen in premies zijn enorm. Waar een verzekeringsmaatschappij als Allianz €74 aan premie voor deze verzekering vraagt, brengt een andere verzekeraar die haar verzekeringen vooral verkoopt via de fietshandel voor deze verzekering €210 aan premie in rekening.

Factoren die de premie bepalen
Net als bij autoverzekeringen geldt ook voor de fietsverzekering dat de premie van verschillende omstandigheden afhankelijk is. Jongeren betalen een hogere premie dan ouderen. En mensen die op het platteland wonen betalen een lagere premie dan mensen die in de stad wonen.

Verzekeringen niet automatisch via de verkoper afsluiten
Naar aanleiding van dit onderzoek adviseert de Consumentenbond om niet zomaar een verzekering via de verkoper van de fiets af te sluiten. Steeds vaker is te zien dat leveranciers van goederen zoals fietsen, auto’s mobiele telefoons, witgoed, etc. aanbieden om samen met het artikel ook een verzekering af te sluiten. Zoals uit het onderzoek van de Consumentenbond blijkt kan zo’n aanvullende verzekering een premie kennen die veel hoger is dan wanneer u gewoon een losse verzekering afsluit. Wij zien ook dat er vaak voorwaarden worden gehanteerd die het nut van zo’n verzekering een stuk minder maken dan je als koper verwacht. Ook komt het voor dat bepaalde onderdelen van de verzekering op zo’n aparte verzekering ook al gedekt zijn op de inboedelverzekering die veel mensen hebben. Op dat moment betaal je als consument dus eigenlijk twee keer premie voor dezelfde dekking, terwijl je bij een schade toch echt maar één keer een vergoeding ontvangt.

Bel ons gewoon even op en laat ons vergelijken
Staat u voor de aanschaf van een grotere uitgave en krijgt u het aanbod om gelijktijdig met het artikel een verzekering af te sluiten? Vraag even naar de voorwaarden en premie en zeg dat u hierover even zult nadenken. Stuur die informatie dan naar ons en wij kijken dan of dit voor u een passend aanbod is of dat er in de markt aantrekkelijkere alternatieven voor u zijn.

Wat doen wij wanneer u schade heeft?

Ons beroep is om u te helpen risico’s beheersbaar te maken. Dat doen we door u te adviseren welke verzekeringen van welke aanbieders het beste bij uw situatie passen. Ook wanneer u na een schade een beroep wilt doen op de door u afgesloten verzekering behartigen wij uw belangen. In dit artikel vertellen wij u hierover iets meer.

Onze positie
Ons kantoor is onafhankelijk. Op basis van uw situatie en wensen selecteren wij uit de vele verzekeraars die Nederland kent, die verzekeraar die voorwaarden en premies hanteert die naar ons oordeel voor u passend zijn.

Onze onafhankelijkheid is voor u niet alleen van belang bij het afsluiten van een verzekering of hypotheek. Ook wanneer u een schade krijgt en een beroep wilt doen op de door u afgesloten verzekering, staan wij aan uw zijde.

Elke schade vraagt aandacht
Indien u een schade heeft en deze aan ons doorgeeft, controleren wij eerst of de oorzaak van de schade onder de dekking van de verzekering valt. Stel dat u een autoverzekering heeft en u heeft hiervoor alleen een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (WA) afgesloten en u bent zelf tegen een paaltje gereden waardoor er een deuk in de auto is gekomen. In zo’n situatie is het niet zinvol om deze schade bij de WA-verzekeraar te melden omdat deze schade niet onder de dekking valt.

Indien de oorzaak van de schade in beginsel onder de dekking van de verzekering valt dan helpen wij u de schade goed te melden bij de verzekeraar in kwestie. Wij weten welke informatie de verzekeraars belangrijk vinden. Geeft u niet direct de volledige informatie, dan zullen verzekeraars na ontvangst van de melding hier aanvullende vragen over stellen. Dat kost allemaal extra tijd. Dit kunnen wij voorkomen door in een keer de schademelding compleet aan te leveren. Het kan bijvoorbeeld zinvol zijn direct een aantal foto’s, getuigenverklaringen en aankoopnota’s mee te sturen.

Aan juiste afdeling sturen en vervolgens afhandeling bewaken
Verzekeraars zijn vaak grote ondernemingen. Het is om deze reden extra belangrijk om de schade direct bij de juiste afdeling te melden. Gaat een melding door de onderneming “zwerven” dan kan dat veel vertraging opleveren. De snelheid waarmee vervolgens de verzekeraar de schade gaat beoordelen verschilt per maatschappij. Ook hier houden wij rekening mee op het moment dat wij u een bepaalde verzekering van een bepaalde verzekeringsmaatschappij adviseren. Door allerlei oorzaken kan het gebeuren dat een verzekeraar die altijd snel de schades afwikkelt op een gegeven moment toch trager is. Wij zien het als onze taak om de verzekeraar dan “achter de broek” te zitten om ervoor te zorgen dat de schade toch met enige snelheid wordt behandeld.

Wij controleren de beslissing van de verzekeraar
Namens u controleren wij de beslissing die de verzekeraar op uw melding neemt. Zou de verzekeraar menen dat de schade niet onder de dekking van de verzekering valt, dan toetsen wij dit oordeel aan de polisvoorwaarden en aan de jurisprudentie en uitspraken die het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening eerder over soortgelijke zaken heeft gedaan. Zijn wij het met het standpunt van de verzekeraar niet eens dan gaan wij namens u de discussie met de verzekeraar aan. Onze ervaring is dat dit vaak leidt tot aanpassing van het eerder door de verzekeraar ingenomen standpunt.

Daarnaast controleren wij of het bedrag dat de verzekeraar uitkeert conform is aan het bedrag waarop u volgens de polisvoorwaarden recht heeft.

Een aanspreekpunt: dat maakt het voor u extra gemakkelijk
Doordat ons kantoor uw belangen behartigt, heeft u bij een schade te maken met maar één contactpersoon: dat zijn wij! Alle contacten tussen verschillende functionarissen van de verzekeraar, tegenpartij, schade-experts, etc. verlopen via ons.

Als kantoor besteden wij veel tijd en aandacht aan de wijze waarop wij onze klanten bijstaan wanneer zij worden geconfronteerd met een schade, en dit wordt ook gewaardeerd. Voor ons een extra motivatie dit te blijven doen!

Klimaat heeft ook aandacht van de financiële sector

In het Regeerakkoord is opgenomen dat de CO2-uitstoot in 2030 met 49% verminderd moet zijn. Dat zal alleen lukken wanneer op allerlei plaatsen in de samenleving maatregelen worden genomen. Ook de financiële sector zal hierbij betrokken zijn. In dit artikel een drietal voorbeelden.

Nieuwe hypotheekvorm
Vrijwel iedereen die een woning koopt, sluit hiervoor een hypothecaire lening af. De hoogte van het bedrag dat men kan lenen hangt in belangrijke mate af van het inkomen dat iemand heeft en de waarde van de woning waarvoor de lening wordt aangevraagd. De hypothecaire lening is gekoppeld aan de persoon die de lening aangaat. Deze persoon staat garant dat de schuld op enig moment wordt afgelost. Indien bij verkoop de opbrengst van de woning onvoldoende is om de (resterende) hypotheekschuld af te lossen, heeft dit tot gevolg dat degene die de lening is aangegaan met deze (rest-)schuld blijft zitten.

Om woningen te verduurzamen zijn waarschijnlijk forse investeringen nodig. Er is politiek weinig draagvlak om consumenten nog meer te laten lenen voor de financiering van hun woning. Daarom wordt gewerkt aan een nieuwe hypotheekvorm. Deze nieuwe hypotheekvorm wordt aangeduid met de term gebouw gebonden financiering.

In de kern gaat het bij deze nieuwe hypotheek om het volgende. Er wordt een lening verstrekt om de woning te verduurzamen. Deze lening wordt gekoppeld aan de woning en niet aan de persoon die de lening aangaat. De eigenaar betaalt wel rente en aflossing. Maar deze kosten hiervan zijn, als het goed is, nooit meer dan de besparing aan energie die met de verduurzaming is bereikt. De totale woonlasten veranderen door deze lening niet. Verkoopt de eigenaar de woning dan blijft de lening gekoppeld aan de woning. Degene die de lening is aangegaan hoeft het restant van de lening bij verkoop dus niet af te lossen. De koper van de woning neemt de betaling van rente en aflossing voor de gebouw gebonden financiering met het huis over.

Op dit moment vindt in een aantal gemeenten al een proef plaats met deze nieuwe hypotheekvorm. Om deze nieuwe leningsvorm landelijk te kunnen aanbieden moet het Burgerlijk Wetboek worden aangepast. De intentie is om deze aanpassing in 2022 gereed te hebben.

Verzekering voor elektrische auto wordt duurder
In de komende jaren zullen steeds meer auto’s volledig elektrisch worden. Op dit moment zijn de catalogusprijzen van elektrische auto’s nog fors hoger dan van auto’s die op benzine of diesel rijden. Een belangrijk deel van de premie van een autoverzekering wordt bepaald door de cataloguswaarde van de auto. Hoe hoger deze cataloguswaarde, hoe hoger ook de premie voor de autoverzekering is.

De verwachting is dat naarmate er meer elektrische auto’s op de markt komen de cataloguswaarde zal dalen.

Op dit moment zijn de premieverschillen voor kleine auto’s beperkt. Voor een Volkswagen Up betaalt u voor een elektrische variant minder dan tien euro per maand extra voor de verzekering. De verschillen worden (veel) groter bij auto’s uit de hogere prijsklassen.

In zijn algemeenheid is te zien dat de premies van autoverzekeringen hoger worden. Dit is onder meer het gevolg van het feit dat moderne auto’s “vol” zitten met allerlei elektronica. Bijvoorbeeld sensoren die waarschuwen wanneer de auto te dicht op de voorganger rijdt. Maar ook een achteruitrijcamera behoort steeds vaker tot de standaarduitrusting. Het zijn nuttige toevoegingen aan de auto. Maar ze leiden wel tot veel hogere reparatiekosten bij schade. Deze hogere kosten leiden vervolgens weer tot hogere premies voor de autoverzekering.

Meer aandacht voor welzijn bij vermogensopbouw
Financiële instellingen beheren heel veel geld voor hun relaties. Geld dat “gespaard” wordt voor bijvoorbeeld de financiering van de studie van de kinderen, de aflossing van de schuld van de woning of voor het pensioen.

Deze doelstellingen kunnen meestal alleen worden gerealiseerd indien over de premies en reserveringen die zijn betaald in de jaren daarna een bepaald rendement wordt behaald. Financiële instellingen beleggen de aan hen toevertrouwde gelden met het doel voor hun klanten een bepaald rendement te behalen.

In de afgelopen jaren zijn steeds meer financiële instellingen tot het inzicht gekomen dat zij een zware verantwoordelijkheid hebben waar wel en niet in wordt belegd. Steeds meer financiële instellingen hebben besloten niet meer te beleggen in ondernemingen die bijvoorbeeld wapens of tabaksproducten vervaardigen, of in ondernemingen die producten leveren die met kinderarbeid zijn gemaakt of waarbij delen van het oerwoud zijn vernietigd.

Te zien is dat de aandacht voor beleggingen die bijdragen aan beperking van de schade aan het milieu, nu ook steeds meer aandacht krijgen. Het goede nieuws daarbij is dat steeds meer onderzoeken uitwijzen dat op maatschappelijk verantwoorde wijze beleggen niet automatisch lagere rendementen tot gevolg hebben.

Waar het gaat om producten waarmee u vermogen opbouwt, houden wij ook rekening met uw visie op de mate waarin u wilt dat uw geld op maatschappelijk verantwoorde wijze wordt belegd

Ontwikkelingen bij hypotheken voor ouderen en huurders

Wij denken dat een aantal hypotheek producten voor een deel van onze relaties interessant kan zijn. In dit artikel lichten wij er twee toe.

1 Hypotheek voor ouderen die overwaarde hebben op hun woning

Er zijn veel ouderen die een eigen woning bezitten. Vaak hebben ouderen hun woning in het verleden gekocht voor een veel lagere prijs dan de woning nu waard is. Dikwijls is de lening al voor een groot deel afgelost. De actuele waarde van de woning kan dan veel hoger zijn dan de restschuld van de hypotheek.

Deze ouderen bezitten via de waarde van hun woning een (aanzienlijk) vermogen. Het komt echter vaak voor dat deze op papier vermogende ouderen feitelijk maar weinig geld hebben dat ze echt kunnen uitgeven aan bijvoorbeeld aanpassingen aan de woning, de aanschaf ven een andere auto, een leuke vakantie te of een bijdrage aan de studie van de kleinkinderen.

Een van de grote banken is nu gekomen met een nieuwe hypotheekvorm. Kort samengevat komt deze financiering erop neer dat ouderen die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt en een woning bezitten waarvan de resterende hypotheekschuld (veel) lager is dan de actuele waarde van de woning, een nieuwe lening kunnen krijgen. Dit kan een bedrag ineens zijn, bijvoorbeeld €100.000, of gedurende een aantal jaren een vaste maandelijkse uitkering. Bijvoorbeeld elke maand een uitkering van €900.

Uiteraard moet over deze lening rente worden betaald. Bij deze hypotheekvorm gebeurt dat door de rente maandelijks bij de schuld op te tellen. Degene die de lening aangaat, betaalt dus niet letterlijk rente, maar ziet de schuld maandelijks iets stijgen.

Bij deze hypotheekvorm zijn de bedragen die geleend kunnen worden zodanig dat het in theorie nooit zal gebeuren dat de totale schuld (lening + rente) hoger wordt dan de waarde van de woning. Bij deze lening blijft de woning gewoon eigendom van de oudere. Bij het overlijden van de oudere wordt de woning verkocht en is het restant van de waarde van de woning voor de erfgenamen. Mocht door bijvoorbeeld een bijzondere, economische crisis net op dat moment de waarde van de woning dramatisch zijn gedaald waardoor de totale schuld hoger is dan de waarde van de woning dan is dit het risico van de bank. De erfgenamen lopen bij deze leningsvorm dus niet het risico met een restschuld te worden geconfronteerd.

Denkt u dat u of uw ouders door het liquide maken van een deel van de overwaarde van hun woning aangenamer kunnen leven, neem dan contact met ons op. Wij zullen voor u dan een op uw specifieke situatie en wensen toegespitst overzicht opstellen van de verschillende mogelijkheden.

2 Meer ruimte voor huurders

De wetgever heeft in de afgelopen jaren de eisen die banken moeten stellen aan iemand die in aanmerking wil komen voor een hypotheek verzwaard. De wetgever heeft dit met goede redenen gedaan, want iemand die zijn hypotheeklasten niet langer kan betalen zal uiteindelijk, al dan niet gedwongen, de woning moeten verkopen. Wanneer de opbrengst uit de verkoop van de woning lager is dan de hypotheekschuld, betekent dit dat deze mensen géén woning meer hebben maar wel een schuld van vaak vele tienduizenden euro’s.

Het is dus goed te begrijpen dat er voorschriften zijn ontwikkeld die beogen dat mensen niet méér geld kunnen lenen voor de aanschaf van hun woning dan zij daadwerkelijk kunnen dragen. Bij landelijke normen gaat het altijd om uniforme uitgangspunten die voor iedereen op dezelfde manier moeten worden toegepast.

Veel deskundigen zijn echter van oordeel dat deze normen te ver zijn doorgeschoten. De uniforme normen kunnen ertoe leiden dat mensen met een tijdelijke arbeidsovereenkomst of hoge studieschulden “op papier” de lasten van een bepaald bedrag aan hypotheek niet zouden kunnen betalen en dus geen woning kunnen kopen omdat zij de daarvoor benodigde lening niet kunnen afsluiten.

Uiteraard moeten deze mensen wel wonen. Op dit moment doet zich de vreemde situatie voor dat er veel mensen zijn die huren en daarbij maandelijks een bedrag betalen dat (fors) hoger is dan het bedrag dat ze zouden moeten te betalen indien ze een hypothecaire lening zouden kunnen afsluiten. Deze mensen krijgen vaak geen huurtoeslag en kunnen ook niet van de fiscale aftrekbaarheid van de hypotheekrente profiteren.

Elke situatie is anders. Om u een idee te geven toch een cijfervoorbeeld: iemand die maandelijks €900 huur betaalt, zou volgens de normale normen een maximale hypotheek van ruim €230.000 kunnen afsluiten.

Het kopen van een woning is in veel gevallen financieel aantrekkelijker dan het huren van een vergelijkbare woning. Daarnaast is de keuze voor type woning en de woonomgeving groter.

Een van de meer sociaal gerichte banken heeft nu aangegeven mogelijkheden te willen bieden om aan mensen die nu “duur” huren toch een hypotheek te verstrekken. Wettelijk is dit ook toegestaan mits per situatie heel goed wordt gecontroleerd of de lasten verbonden aan de lening voor de betrokkene draagbaar zijn.

Wij juichen deze ontwikkeling toe. Wilt u voor uzelf of misschien voor uw kinderen meer informatie over deze ontwikkeling, laat ons dit dan weten. Wij kijken graag met u mee of ook in uw situatie deze nieuwe ontwikkeling een mogelijkheid kan zijn om de woonlasten te verlagen.