Aansprakelijk zijn of aansprakelijk voelen?

Krak zei de lens. In dit artikel een interessante discussie wie de schade aan de lens in dit praktijkvoorbeeld moest dragen.

Breken is betalen
Soms komt u de bordjes met de tekst: “Breken is betalen” nog wel eens tegen in de winkels. Dat is een vereenvoudigde vertaling van de rechtsregel dat wanneer iemand aansprakelijk is voor het ontstaan van een schade bij een ander, hij deze schade moet vergoeden.

Het belangrijke woordje van de rechtsregel is “aansprakelijk”. Het enkele feit dat een bepaalde handeling van de een, bij de ander tot schade leidt, betekent nog niet dat de ander voor die schade ook aansprakelijk is.

Wil er sprake zijn van een “onrechtmatige daad” dan moet er sprake zijn van een gedrag waarvan de persoon die deze daad begaat, beseft dat de mate van waarschijnlijkheid van schade zo groot is dat hij naar maatstaven van zorgvuldigheid zich van deze gedraging had moeten onthouden.

Wat vindt geschillencommissie
Bovenstaande kwestie is voorgelegd aan de geschillencommissie financiële dienstverlening. De commissie oordeelde in deze kwestie als volgt. De andere buurvrouw wist niet dat de lens op de grond lag en is per ongeluk op de contactlens gestapt. Hiervan kan de andere buurvrouw geen verwijt worden gemaakt. Dit zou anders, zijn indien de buurvrouw had gewaarschuwd dat de lens gevallen was en had aangegeven dat de andere buurvrouw stil moest blijven staan totdat de lens was gevonden.

In dit geval betekende het dat de buurvrouw die op de lens stapte wel de schade had veroorzaakt, maar hiervoor niet aansprakelijk is. Haar aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren hoeft deze schade niet te vergoeden.

De wereld verandert, verandert uw verzekering mee?

Het beginsel van verzekeren is vele eeuwen oud. Helaas verandert de samenleving sneller dan verzekeringen. Voor u extra reden om regelmatig contact met ons kantoor te onderhouden.

De oudste verzekering
Voor de oudste, bekende vorm van verzekering moeten we bijna 4000 jaar terug in de geschiedenis. In het rijk van koning Hammurabi (grofweg van 1795 tot 1750 voor Christus) werd veel handel gedreven met andere landen. Handelaren hadden bij het vervoer van de goederen te maken met rovers. Er ontstond toen een gebruik dat handelaren hun verlies deelden als een karavaan werd overvallen en enkele handelaren een deel van hun verkoopwaar verloren. Je kunt zeggen dat hier het principe van verzekeringen werd toegepast: De schade die een enkeling lijdt wordt door iedereen gedragen.

Vooraf helderheid waarvoor wel en geen dekking bestaat
In de eeuwen daarna is de verzekering geëvolueerd tot wat zij nu is: een afspraak tussen een verzekeringsmaatschappij en de consument. De verzekeringsmaatschappij stelt daarbij een contract op waarin zij zo goed mogelijk heeft proberen te bedenken welke schade door welke omstandigheden in de toekomst zou kunnen ontstaan. Vervolgens heeft de verzekeraar bedacht welke schadeoorzaken hij wel en niet kan dragen en heeft hij een calculatie gemaakt hoe waarschijnlijk het is dat gedurende de looptijd van de verzekering een of meer keren zo’n schadeoorzaak zich zal voordoen. Uiteindelijk leidt dat tot een premie.

We lopen achter!
De verzekeringsmaatschappijen gebruiken hun ervaringen met schades uit het verleden om een inschatting te maken van de risico’s in de toekomst. Ook gaan zij uit van situaties bij verzekerden die zij vanuit het verleden goed kennen.

De ontwikkelingen in de samenleving gaan op dit moment heel hard. Dat maakt het voor verzekeringsmaatschappijen lastig om hun verzekeringen tijdig aan deze ontwikkelingen aan te passen. Een paar voorbeelden:

 • Tot voor kort was het normaal dat mensen hun goederen in eigendom hadden. Maar het nieuwe normaal is dat mensen steeds vaker met een kleine groep samen spullen kopen. Denk aan buren in de straat of collega’s op het werk. Deeleigenaarschap dus.
 • Je hebt woningen en je hebt hotels, maar vandaag de dag zijn er ook AirB&B’s. Verzekeringnemers die hun privéwoning voor kortere of langere tijd verhuren aan mensen die de verzekeraar niet kent. Een nieuw risico.
 • We lezen er elke dag over computerinbraken. Zijn het alleen pubers die digitaal de wereld uitdagen of gaat het verder? Hoe moet je het cyberrisico taxeren? Morgen ontstaan er toepassingen die nu nog niet bekend zijn, maar wel in grote delen van Nederland schades kunnen veroorzaken.
 • Vroeger kozen man en vrouw elkaar “voor het leven” Het komt nog steeds voor. Maar we accepteren ook dat er mensen zijn die voor andere samenlevingsvormen kiezen, waarbij de mate van zorg die men voor elkaar wil organiseren, anders is dan we in het verleden gewend waren. Ook hier vinden verzekeringsmaatschappijen het nog lastig om de diversiteit aan partnerschap goed vorm te geven in hun verzekeringen.

Maatwerk wordt steeds belangrijker
In een samenleving waar zo veel verschillen ontstaan, wordt het belangrijk om uw verzekeringen regelmatig te blijven toetsen aan uw specifieke situatie. Een paar veranderingen die wij regelmatig bij onze relaties zien, zijn bijvoorbeeld:

 • Verandering van werksituatie. Bijvoorbeeld deels loondienst en deels zelfstandig.
 • Kinderen die min of meer de vaste bestuurder worden van “de tweede” gezinsauto.
 • Bijzondere vakanties die variëren van woeste klimpartijen op hoge bergen tot diepe afdalingen in de oceaan met duikuitrusting.
 • De wens om naar aanleiding van een gesprek tussen collega’s de “dure” spaarhypotheek om te zetten naar de veel goedkopere “annuïtaire” hypotheek.

Alstublieft: bel of mail ons!
We kunnen ons goed voorstellen dat verzekeringen niet uw grootste interesse hebben. Wij zoeken daarom graag de zaken voor u uit en proberen uw verzekeringen zo goed mogelijk af te stemmen op uw individuele situatie. Ook zorgen wij ervoor dat uw verzekeringen passend blijven, wanneer er bij u iets verandert. Voor dat laatste zijn we wel van u afhankelijk. Gaat u bijzondere, leuke, ongewone, spannende, afwijkende dingen doen en kunt u zich voorstellen dat dit invloed heeft op het risico dat u loopt? Aarzel dan niet, maar bel of mail ons. Wij zoeken dan uit of de veranderingen zodanig zijn dat het wel of niet belangrijk is uw verzekeringspakket aan te passen.

Dader onbekend?

Het Waarborgfonds Motorverkeer is in 1965 opgericht. Het Waarborgfonds is er voor mensen die door een motorvoertuig zoals een brommer, auto, of tractor schade hebben geleden zonder dat de dader bekend is. Ook wanneer de dader wel bekend is, maar niet beschikt over een wettelijk aansprakelijkheidsverzekering, kan het Waarborgfonds de schade vergoeden.

Door een een motorvoertuig
Een motorvoertuig kan schade toebrengen aan andere motorvoertuigen, maar ook aan voetgangers, fietsers, tuinhekken, gebouwen, etc. Om voor vergoeding door het Waarborgfonds in aanmerking te komen, is bepalend of het aannemelijk is dat de schade is veroorzaakt door een motorvoertuig.

Bij een schade veroorzaakt door een fietser aan een auto, kan dus geen beroep worden gedaan op het Waarborgfonds. Ook niet in het geval de schade is ontstaan door de overvolle supermarktkar die botst tegen het portier van de auto die naast uw auto staat geparkeerd.

Zijn alle nieuwe vervoermiddelen een motorvoertuig?
Dat een auto een motorvoertuig is dat snapt iedereen wel. In de afgelopen jaren zijn er steeds meer nieuwe vervoermiddelen op de weg gekomen die (mede) door een motor worden aangedreven. Zijn dit dan allemaal motorvoertuigen? Het antwoord is nee. De wet bepaalt wanneer een bepaald vervoermiddel een motorrijtuig is. Een fiets met trapondersteuning is geen motorvoertuig, maar bijvoorbeeld een Elobike weer wel. Elk motorvoertuig dat op de openbare weg mag rijden, moet beschikken over een aansprakelijkheidsverzekering. Wordt een voetganger aangereden door een fiets met trap-ondersteuning en rijdt de dader door, zonder zich bekend te maken, dan kan de schade niet bij het Waarborgfonds worden verhaald. Doet dezelfde situatie zich voor, maar dan met een Elobike, dan kan het slachtoffer zich wel tot het Waarborgfonds wenden.

Binnen drie jaar aangifte doen en eigen risico van 250 euro
Een beroep op het Waarborgfonds moet worden gedaan binnen drie jaar nadat de schade is ontdekt. Bij elke schade-uitkering geldt een eigen risico van €250. Blijft uw schade onder dit bedrag dan heeft het weinig zin om deze schade bij het Waarborgfonds in te dienen.

Voorwaarden voor uitkering
Het Waarborgfonds beoordeelt elke schade zorgvuldig. De belangrijkste punten waarop het fonds let zijn de volgende:

 • Staat vast dat de schade is veroorzaakt door een motorrijtuig? We geven een voorbeeld. Een auto kan in een bocht van een weg plotseling fors olie verliezen. Een volgende automobilist kan hierdoor de grip op de weg kwijtraken en uit de bocht vliegen. Indien de automobilist die de olie heeft verloren, onbekend blijft dan kan de automobilist die schade heeft geleden zich wenden tot het Waarborgfonds. Het moet dan wel vaststaan dat het gaat om motorolie en niet om bijvoorbeeld een fles slaolie die iemand per ongeluk heeft laten vallen maar niet heeft opgeruimd.
 • Het Waarborgfonds wil ook dat er pogingen zijn gedaan om, indien de dader onbekend is gebleven, deze op te sporen. In de praktijk betekent dit dat het Waarborgfonds de uitkering afhankelijk stelt van de vraag of er politie-aangifte is gedaan.
 • Een derde voorwaarde is dat aangetoond moet worden dat de schade inderdaad door een ander motorrijtuig is toegebracht. Vaak kan dat aan de hand van laksporen of getuigen die hebben gezien hoe de schade is ontstaan.
 • Tot slot moet de schade niet door eigen gedrag zijn veroorzaakt. Wanneer u bijvoorbeeld een duur servies koopt en dit even naast uw auto zet om ruimte in de kofferbak te maken, dan is het maar de vraag of het Waarborgfonds tot uitkering overgaat wanneer de auto die naast u geparkeerd stond, wegrijdt en in het voorbijgaan ‘net even het servies raakt en onherstelbaar beschadigt’, waarbij vervolgens de bestuurder doorrijdt zonder dat iemand zijn kenteken heeft opgenomen. In deze fictieve casus is het zelfs mogelijk dat deze automobilist helemaal niet heeft gemerkt dat hij uw nieuwe servies aan gruzelementen heeft gereden.

Wij zijn er om u te helpen
Krijgt u ooit te maken met een schade waarvan u zich afvraagt of deze schade misschien vergoed wordt door het Waarborgfonds? Neem dan contact op met ons kantoor. We helpen u graag!

Hoe zit het met uw mobiele telefoon en uw verzekering?

Wanneer mensen twintig jaar geleden even hadden kunnen kijken naar het heden dan zouden ze waarschijnlijk verbaasd hebben gevraagd waarom toch al die mensen naar hun hand keken. In de trein, op het schoolplein ja een enkeling zelfs in de auto. Wij zijn aan de smart-phone verslaafd geraakt. Maar hoe zit het eigenlijk met de verzekering van deze mobiele telefoon?

Verzekeraars haken langzaam maar zeker af.
Steeds meer inboedelverzekeraars sluiten schade aan mobiele telefoons uit. Dit is het gevolg van een explosieve toename aan schadegevallen. Hierbij is ook nog eens te zien dat er (fors) meer schades plaatsvinden vlak na introductie van een nieuw model telefoon. De verdenking is dan ook dat er relatief veel misbruik wordt gemaakt van dit onderdeel van de verzekering. Handhaving van onbeperkte vergoeding van schade aan mobiele telefoons leidt tot nog sterkere stijging van de premie voor inboedelverzekeringen.

Variaties
Er zijn veel inboedelverzekeraars actief in de Nederlandse markt. Elke maatschappij voert zijn eigen beleid. Wanneer al de verschillende voorwaarden worden bekeken dan zijn er drie hoofdlijnen te ontdekken

 • Een deel van de verzekeraars heeft besloten om vergoeding van mobiele telefoons helemaal uit te sluiten;
 • Een deel van de verzekeraars vergoedt schade aan mobiele telefoons nog wel maar onder beperkte voorwaarden;
 • Een enkele verzekeraar vergoedt de schade nog zonder bijzondere voorwaarden.

Voorbeelden van bijzondere voorwaarden
Er is een breed scala aan bijzondere voorwaarden waaruit verzekeringsmaatschappijen kiezen, indien zij te maken krijgen met een schade aan mobiele telefoons. Wij geven ter illustratie een aantal van deze bijzondere voorwaarden:

 • Er zijn verzekeraars die bij schade aan een mobiel een hoger eigen risico rekenen;
 • Andere inboedelverzekeraars geven alleen dekking indien de schade is veroorzaakt door vallen binnenshuis;
 • Weer andere verzekeraars sluiten schade aan een mobiel door vallen of stoten uit, maar geven dus wel weer dekking bij bijvoorbeeld diefstal na een inbraak;
 • Ook is te zien dat de beperkingen niet alleen gelden voor mobiele telefoons maar worden uitgebreid naar tablets, laptops, smartwatches, digitale sporthorloges en smartglasses.

U mag ons altijd om advies vragen
Is een vergoeding van uw mobiele telefoon bij schade voor u belangrijk en weet u niet of een dergelijke schade onder uw huidige verzekering is gedekt? U mag altijd contact met ons opnemen. Wij zoeken het graag voor u uit!