Wel hoge huur, maar geen lage hypotheek?

Banken houden zich strikt aan de wet die banken verbiedt om aan consumenten een hogere hypotheek te verlenen dan op grond van iemands inkomen gerechtvaardigd is. Dat kan tot de rare situatie leiden dat iemand wel een hoge huur kan betalen, maar niet in aanmerking komt voor een hypotheek met lagere lasten dan de huur die hij betaalt. Langzaam maar zeker ontstaat hier echter meer ruimte.

Bescherming tegen overkreditering goede zaak
Binnen Europa is Nederland een van de landen waar consumenten het minst in een situatie terecht komen waarin zij hun hypotheeklasten niet meer kunnen betalen en noodgedwongen de woning moeten verlaten. Voor een deel zit dit misschien een stukje in de volksaard: schulden betalen we af. Voor een ander belangrijk deel zijn het ook de banken die voorzichtig zijn met het verstrekken van leningen die hoger zijn dan mensen kunnen dragen.

Ook de wetgever heeft in de laatste jaren strengere voorschriften geïntroduceerd die ertoe moeten leiden dat mensen niet méér lenen dan verantwoord is.

Op zich is dat natuurlijk een goede zaak. Maar die wetten en voorschriften werken met standaardtabellen. Simpel gesteld bepalen die tabellen dat wanneer het inkomen van iemand X is, er dan maximaal Y kan worden geleend. De tabellen zijn gebaseerd op gemiddelde situaties bij consumenten.

Wat nu vaak voorkomt, is de volgende situatie. Een jong stel huurt al een aantal jaren een woning voor bijvoorbeeld €1.200,- . Door te besparen op andere uitgaven zoals auto en vakanties kunnen zij deze hoge huurkosten zonder problemen samen betalen. Stel dat zij een woning kunnen kopen waarvan de hypotheeklasten €800,- per maand bedragen dan kan het zijn dat de bank op grond van “de tabellen” deze lening niet mag verstrekken omdat het inkomen van beiden onvoldoende wordt geacht wordt om deze €800,- aan hypotheeklasten te betalen. Dat is natuurlijk een dwaze situatie die mensen dwingt onnodig duur te blijven huren.

Langzaam maar zeker zien wij in de markt initiatieven waarbij banken en andere partijen die hypothecair krediet verstrekken bereid zijn hogere bedragen te lenen indien blijkt dat de betreffende consument langere tijd in staat is gebleken meer aan huur te betalen dan de hypotheeklast die ontstaat wanneer de woning wordt gekocht.

Nog lang niet alle banken zijn zover. Dit is dus echt een situatie waarin wij als adviseur goed onderbouwd ons best moeten doen om een geldverstrekker te vinden die bereid is een dergelijke lening te verstrekken. Betaalt u op dit moment een hoge huur en denkt u voor veel minder hypotheeklasten per maand ook een woning te kunnen kopen? Laten we dan eens een afspraak maken. We beloven niets. Maar we gaan, indien u dat wilt, wél proberen of ook u kunt profiteren van deze nieuwe ontwikkeling bij banken en andere geldverstrekkers.

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

Uw hypotheek en de gevolgen van het coronavirus

Als financieel advieskantoor zijn wij er altijd voor u. Zeker in deze bijzondere tijd nodigen wij u uit om contact met ons op te nemen indien u zorgen heeft over de effecten die de coronacrisis op uw financiële zekerheid heeft.

Inkomsten vallen weg
De coronacrisis heeft voor veel mensen direct negatieve financiële gevolgen. Denk bijvoorbeeld aan de horecaondernemer die op een kwade dag om 17.45 uur te horen krijgt dat zijn onderneming om 18.00 uur voor drie weken dicht moet. Of aan de zelfstandige muzikant die in enkele dagen tijd al zijn boekingen voor de komende weken geannuleerd ziet worden. Ook de werknemer met een tijdelijk arbeidscontract die nog in zijn proeftijd zit, heeft reden tot grote zorgen over de vraag of zijn contract verlengd gaat worden.

Al deze mensen zien onverwacht hun reguliere inkomen wegvallen. Tegelijkertijd blijven veel financiële uitgaven gewoon bestaan. Het beetje spaargeld dat er misschien bij het begin van de coronacrisis was, kan dan snel verdwenen zijn.

Hypotheeklasten wegen zwaar
De meeste huiseigenaren hebben hun woning met een hypotheek gefinancierd. Zeker bij de mensen die in de afgelopen jaren hun woning hebben gekocht, betekent dit dat elke maand een bedrag aan rente en aflossing betaald moet worden. Het gaat hierbij vaak om een aanzienlijk deel van het inkomen. Iedereen weet dat deze betalingen “verplicht” zijn en niet even een paar maanden kunnen worden doorgeschoven. Worden de hypotheeklasten niet voldaan dan kan in het uiterste geval de bank de woning gedwongen verkopen. Hierbij worden de bewoners gedwongen de woning te verlaten en komen zij letterlijk “op straat te staan”.  Dat beeld van gedwongen huisuitzetting geeft veel mensen die nu hun inkomen zien wegvallen, grote zorgen.

Geen huisuitzettingen uitsluitend als gevolg van coronacrisis
Banken hebben een belangrijke, maatschappelijke functie. Banken zijn zich hiervan terdege bewust. Vanwege de ingrijpende coronacrisis heeft elke bank oog voor de problemen waarmee consumenten worden geconfronteerd. Wij taxeren dat er dan ook geen enkele bank zal overgaan tot huisuitzetting enkel en alleen omdat de huiseigenaar tijdelijk zijn hypotheeklasten niet kan betalen als gevolg van de coronamaatregelen.

Vrijwel alle banken zullen het beleid volgen dat bij tijdelijke betalingsonmacht de betaling enkele maanden mag worden uitgesteld. Let wel op. Uitstel is iets anders dan kwijtschelding. De lasten die nu niet betaald hoeven te worden, zullen in de toekomst alsnog betaald moeten worden. Door ervoor te kiezen deze over een langere periode te spreiden zijn deze wel draagbaar.
Het verzoek voor uitstel van betaling van de hypotheeklasten zal waarschijnlijk uitdrukkelijk moeten worden aangevraagd. Wij verwachten dat elke bank op zeer korte termijn hierover duidelijkheid zal geven.

Het spreekt vanzelf dat wij u bij dergelijke verzoeken ondersteunen. Wij kennen de weg bij elke geldverstrekker en kunnen ervoor zorgen dat uw verzoek direct bij de juiste afdeling terechtkomt. Neem telefonisch of per mail contact met ons op wanneer u onze hulp wilt gebruiken.

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

 

Hoe gaat uw verzekering om met storm?

Sinds stormen namen krijgen klinkt het gezelliger, maar die ongenode bezoekers kunnen een hoop schade aanrichten. In dit artikel gaan wij in op de vraag hoe verzekeringen met schades door storm omgaan. 

Elke verzekeringsmaatschappij heeft eigen voorwaarden
Elke verzekeringsmaatschappij hanteert eigen, unieke voorwaarden. De omschrijvingen zijn, zoals we weten uitgebreid. Een bepaalde schade geeft de consument volgens de voorwaarden van de ene verzekeraar recht op een schadevergoeding terwijl in de voorwaarden van de andere verzekeraar staat dezelfde schade níet is gedekt. Een vuistregel is: hoe scherper de prijs van de premie die de verzekeringsmaatschappij aanbiedt, hoe meer zaken van dekking zijn uitgesloten. Als onafhankelijk adviseur is het nu juist onze taak om voor uw individuele situatie te zoeken naar die verzekeringsvoorwaarden die aansluiten bij uw behoeften en na te gaan of er een redelijke verhouding bestaat tussen de hoogte van de premie en de schades die op grond van de verzekeringsvoorwaarden voor vergoeding in aanmerking komen.

Wat is een storm?
We praten over schade door storm. Maar wanneer is er sprake van storm? De meeste verzekeringsmaatschappijen hanteren hierbij een situatie met minimaal windkracht zeven. Er is dan sprake van een windsnelheid van meer dan 50 kilometer per uur. Formeel zal de consument die een beroep doet op schade als gevolg van storm moeten bewijzen dat er sprake was van storm. Meestal is dat geen discussiepunt indien bijvoorbeeld het KNMI heeft gewaarschuwd voor zware storm. Maar er zijn ook situaties waarbij onverwacht schade ontstaat door “plaatselijke” stormen. Dit kunnen situaties zijn die slechts op een beperkt oppervlakte, bijvoorbeeld alleen in één straat of wijk, schade veroorzaken. Vaak heeft het KNMI daarover geen gegevens. Omdat wij in een dergelijke situatie meerdere klanten hebben met schade als gevolg van die “plaatselijke storm”, kunnen wij aantonen dat onze relaties gewoon recht hebben op een schadevergoeding.

Schade aan de eigen woning
Schade aan de woning als gevolg van storm komt bij de meeste verzekeringen voor vergoeding in aanmerking. Dat gaat niet alleen om de woning zelf maar alles wat daarmee “aard en nagelvast” verbonden zit. Die bepaling lijkt helder. Maar toch.. . Zonnepanelen die met schroeven aan uw dak zijn bevestigd worden geacht “nagelvast” met uw woning te zijn verbonden. Maar zonnepanelen die op een plat dak op een stellage liggen waarbij de stellage op zijn plek wordt gehouden door losliggende betonblokken, worden niet geacht “nagelvast” met uw woning te zijn verbonden. Raken deze zonnepanelen door de storm beschadigd dan zal deze schade niet onder de opstalverzekering worden vergoed. Er zal dan gekeken moeten worden naar de inboedelverzekering. Ook hier geldt dat elke inboedelverzekeraar zijn eigen voorwaarden heeft.

Overigens kan bij stormschade aan de woning discussie ontstaan of deze schade het gevolg is van achterstallig onderhoud. Is dat het geval dan zal de verzekering de schade die is ontstaan na een storm, niet vergoeden. De gedachte hierbij is dan dat de schade niet is veroorzaakt door de storm maar door het achterstallige onderhoud. Onze taak als uw belangenbehartiger is dan om dit argument van de verzekeringsmaatschappij te wegen en te onderzoeken of er echt sprake is van “verwijtbaar” achterstallig onderhoud.

Schade aan uw huurwoning
Indien u een huurwoning heeft dan kan de eigenaar hiervoor een opstalverzekering afsluiten. Raakt de woning en alles wat daarmee “aard en nagelvast” verbonden zit door een storm beschadigd, dan zal de eigenaar deze schade moeten herstellen om u als huurder het ongestoorde genot van de woning weer te kunnen bieden. De eigenaar moet de kosten van herstel dan claimen bij de verzekeringsmaatschappij waar hij de woning tegen schade door storm heeft verzekerd.

Schade aan uw auto
Raakt uw auto beschadigd door rondvliegende takken of materialen als gevolg van storm dan zal deze schade bij de meeste verzekeringsmaatschappijen vergoed worden indien u een WA+ beperkt-casco-verzekering heeft, dan wel een allriskverzekering. Een dergelijke schadevergoeding heeft over het algemeen geen gevolgen voor de opbouw van uw schadevrije jaren.

Vervelend wordt het wanneer u voor uw auto alleen een WA-verzekering heeft. In dat geval blijft dit type schade voor uw eigen rekening. Alleen wanneer u weet van wie het object is dat uw auto heeft beschadigd en u deze eigenaar een verwijt kunt maken dat dit object door storm is losgekomen, kunt u proberen uw schade op deze persoon te verhalen.

Annulering vlucht
Wordt het vertrek van uw vliegtuig of boot vanuit Nederland uitgesteld door een storm dan kan dat voor u tot schade leiden. Deze schade wordt over het algemeen niet vergoed door uw reis- of annuleringsverzekering. Of er recht bestaat op een vergoeding zal afhankelijk zijn van de voorwaarden van de organisatie waar u uw reis heeft geboekt.

Bent u in het buitenland en kunt u door een storm niet vertrekken waardoor u extra verblijfkosten moet maken, dan zijn deze kosten op de meeste reisverzekeringen wel gedekt. Maar ook hier geldt: elke verzekeringsmaatschappij hanteert eigen voorwaarden. Het zijn juist dit soort “details” die wij betrekken in onze advisering om de verzekering bij maatschappij A of B af te sluiten.

Voorkom zo mogelijk schade
Stormen komen regelmatig voor. Bij een aankondiging van een storm, ook al hebben zij de leukste namen, kunt u zelf maatregelen nemen om schade te voorkomen, bijvoorbeeld door losse objecten in uw tuin, zoals meubilair en trampoline op te bergen. Maar zorg er ook voor dat ramen (ook dat raampje op zolder) en deuren goed gesloten zijn. Ook is het verstandig om even te kijken waar u uw auto het veiligst kan stallen.

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

Vragen van consumenten naar aanleiding van het coronavirus

Het coronavirus houdt iedereen op dit moment sterk bezig. Dat geldt ook voor de vraag hoe het zit met dekking van de verzekeringen die de consumenten hebben afgesloten. Enkele vragen en antwoorden.

 • Als ik besmet ben met het coronavirus, mag ik dan wel autorijden?
  Zolang je een geldig rijbewijs hebt en fysiek in staat bent om een auto te besturen mag je een auto besturen. Als het rijbewijs (tijdelijk) door justitie/politie in beslag wordt genomen dan mag je geen auto meer rijden.
 • Als ik voor mijn buren boodschappen ga doen met mijn auto, ben ik dan wel verzekerd?
  Ja, er is dekking zolang er sprake is van boodschappen doen in de particuliere sfeer, dus voor bekenden /buren/familie, etc.
 • Ben ik aansprakelijk als ik iemand anders besmet met het Corona-virus?
  Alleen als je bekend was met jouw eigen besmetting en onzorgvuldig omgegaan bent met de wetenschap dat je andere mensen zou kunnen besmetten. 
 • Ik bezorg met mijn privéauto de goederen die klanten nu telefonisch of per email bij mijn winkel bestellen. Is er dekking op mijn autoverzekering?
  Formeel is er geen dekking omdat zakelijk gebruik van de auto niet verzekerd is, maar omdat dit een tijdelijke en een zeer bijzondere, uitzonderlijke situatie is, gaan verzekeraars daar hopelijk soepel mee om. Zeker is dat echter niet.
Wilt u meer weten over dit onderwerp?