Wat heeft de private leaseauto met de hypotheek te maken?

Banken mogen op grond van de wet niet meer hypothecair krediet verstrekken dan waarvan de lasten voor de consument normaal gesproken te dragen zijn. De lasten bij een hypothecair krediet bestaan vooral uit de maandelijkse rente over de lening en de verplichte maandelijkse aflossingen.

Bij het bepalen van de vraag of deze lasten draagbaar zijn, moet de bank kijken naar het inkomen van degene die een hypotheek aanvraagt. Maar ook naar de andere schulden die de betreffende consument op dat moment al heeft. Hoe hoger deze schulden, hoe minder ruimte er overblijft om de hypotheeklasten te betalen en hoe minder er dus geleend kan worden.

Bij private-lease krijgt u een schuld!
Waar in het verleden het leasen van een auto vooral door werkgevers gebeurde, worden tegenwoordig steeds meer auto’s ook privé geleased. Consumenten doen dat omdat ze dan zekerheid hebben over de kosten van de auto. Vaak zitten in de leaseprijs alle kosten van de auto inbegrepen: de afschrijving, wegenbelasting, verzekering en reparatie.

Leasing is echter niets meer of minder dan een consumptieve lening. De consument gaat een schuld aan. Vanuit de maandelijkse leaseprijs worden de lening en de rente hierover afgelost.

Indien u een private leasecontract afsluit en daarna naar de bank gaat om een hypotheek af te sluiten zal de bank bij het bepalen van wat zij u maximaal willen lenen voor de aankoop van een woning met deze bestaande schuld, uit hoofde van het leasecontract, rekening houden.

Als financieel adviseur merken wij dat veel mensen bij het aangaan van het leasecontract niet weten dat deze lening later bij het aanvragen van een hypotheek een grote rol kan gaan spelen. Hoe groot? Dat laten wij u hierna met een rekenvoorbeeld zien.

Oeps. Dat effect is wel heel groot
Jan en Annie hebben allebei een inkomen van circa €30.000,- per jaar. Op basis van dit inkomen kunnen zij normaal een financiering krijgen voor de aankoop van een woning van een globaal bedrag tussen de €285.000,- en €300.000,-.

Jan en Annie hebben een paar maanden daarvoor ook een private leaseauto aangeschaft. Met een leasetermijn van €200,- per maand daalt het bedrag dat de bank wil lenen opeens naar globaal €230.000,-.  Kiezen Jan en Annie voor een iets duurdere auto met een leasetermijn van €400,- per maand dan zal de bank nog maar globaal maximaal €185.000,- willen lenen voor de hypotheek. Dit zijn geraamde indicaties. Elke individuele situatie kan hiervan iets afwijken. De getallen geven echter wel een betrouwbare indicatie van het enorme effect dat de aanschaf van een private lease kan betekenen voor het maximale bedrag dat een consument kan lenen voor de aanschaf van de woning.

 

 

 

Verzekeraars straffen fraude steeds harder af

Wanneer verzekeringsfraude wordt ontdekt dan zijn de consequenties fors. Eerlijke verzekerden betalen via hun premie mee aan deze frauduleuze claims. Anders gezegd: zonder fraude zouden de premies lager zijn dan nu het geval is. Iedereen heeft er dus belang bij dat fraude beperkt wordt. Verzekeraars doen hun best en mede door slimme digitale toepassingen worden fraudes steeds vaker ontdekt.

Verzekeraars sporen steeds meer verzekeringsfraude op
Jaarlijks stijgt het aantal schades waarbij sprake is van fraude die verzekeraars opsporen. Schademeldingen worden steeds vaker door een geautomatiseerd systeem “gehaald”. Via slimme programma’s kunnen onwaarschijnlijke elementen uit de schademelding binnen een paar seconden zichtbaar worden. Ook kunnen allerlei gegevens met elkaar in verband worden gebracht. Bij de melding van een mobiel telefoonnummer van een “getuige” kan blijken dat dit eveneens voorkomt in een ander dossier van jaren terug waar dezelfde “getuige” ook een belangrijke verklaring aflegde. Het kan toeval zijn. Maar het zal er zeker toe leiden dat de verzekeraar nog eens kritisch het hele dossier bekijkt.

Consequenties zijn aanzienlijk
Wordt geconstateerd dat de verzekerde opzettelijk getracht heeft de verzekeraar om de tuin te leiden dan zijn de consequenties groot. In de meeste gevallen leidt een ontdekte fraude tot het volgende:

  • De verzekeraar hoeft niets van de schade te vergoeden. Is de schade (veel) hoger voorgesteld dan in werkelijkheid het geval was, dan kan dit betekenen dat de fraudeur met deze lagere dan de door hem geclaimde schade blijft zitten.
  • Indien er een ernstig vermoeden van fraude is, dan zullen veel verzekeraars een extern bureau opdracht geven dit verder te onderzoeken. Wordt er inderdaad fraude geconstateerd dan mag de verzekeraar de kosten van dit externe onderzoek aan de fraudeur in rekening brengen. Die kosten kunnen aanzienlijk zijn.
  • Het vaste beleid van de meeste verzekeraars is om bij geconstateerde fraude ook aangifte te doen bij justitie. Dat betekent dat de fraudeur ook nog eens te maken krijgt met een strafrechtelijke vervolging.
  • Tot slot zal bij vrijwel elke fraude de verzekeraar hiervan melding maken in een centraal register dat door elke verzekeraar automatisch wordt geraadpleegd indien iemand een nieuwe verzekering wenst aan te gaan. Het zal vervolgens lastig zijn om een nieuwe verzekering af te sluiten. Als dit al lukt, dan moet rekening worden gehouden met beperkingen in de voorwaarden en mogelijk een hogere premie.

Ook bij melden schade goed opletten
Verzekeringsmaatschappijen hebben best begrip voor een schademelding die door alle emoties soms niet in een keer correct is. Een menselijke vergissing zal dan ook niet direct tot bovenstaande sancties leiden, maar “harde” fraude wel. Het is dus bij het melden van een schade belangrijk om de feiten over de oorzaak en waarde of omvang van de schade goed te verwoorden. Aarzelt u hoe u bepaalde zaken moet melden, vraag ons dan om advies! Hoe completer en correcter de schademelding plaatsvindt, hoe sneller de schade door de verzekeringsmaatschappij kan worden afgewikkeld.

Hoge rendementen? Wanneer is iets te mooi om waar te zijn…..

Indien u nadenkt over alternatieven voor uw spaargeld die u wellicht meer rendement opleveren hebben wij een dringend advies: laat u niet verblinden door beloftes over hoge rendementen. Want wanneer iets te mooi is om waar te zijn …..

De kernvragen die u zichzelf kunt stellen
Bij het zoeken naar alternatieven waarin u uw geld kunt beleggen zijn er veel onderwerpen waaraan u aandacht kunt besteden. Twee onderwerpen zijn echter heel belangrijk:

  1. In welke mate kunt u zich veroorloven (een deel) van het geld dat u gaat beleggen te verliezen? Is het antwoord dat u zich dit niet kunt veroorloven, dan vallen veel beleggingsmogelijkheden af. Eenvoudigweg omdat er aan deze beleggingen soms aanzienlijke risico’s verbonden zijn en er op beleggen – zoals bij sparen via een bank – geen garantieregeling van toepassing is.
  2. Een andere vraag is hoe groot de kans is dat u onverwacht uw belegde geld voor een bepaalde uitgave direct nodig heeft? Is dit het geval dan vallen opnieuw een aantal alternatieven af. Bijvoorbeeld omdat u deze gelden voor een bepaalde vaste periode belegt en deze tussentijds niet kunt opnemen. Ook is het mogelijk dat het betreffende alternatief sterke schommelingen kent in de waarde. Wanneer u het geld wilt opnemen net op het moment van een sterke daling, dan betekent dit dat u een deel van uw vermogen kwijtraakt.

Kanttekeningen bij enkele alternatieven die sterk in de belangstelling staan.
Een aantal alternatieve methoden om een deel van uw vermogen te stallen staan sterk in de belangstelling. Hierbij kunnen echter wel opmerkingen worden geplaatst.

Crowdfunding
In 2018 werd er voor circa 241 miljoen euro belegd in crowdfunding. Het gaat hierbij om bedrijven en particulieren die een groot aantal consumenten uitnodigen om een bepaald project te financieren. Veel consumenten beleggen elk een klein bedrag. Gemiddeld wordt op dit moment een rendement beloofd van circa 8,9%, maar in werkelijkheid is het rendement lager. Wat niet altijd duidelijk wordt gecommuniceerd, is, dat het crowdplatform dat de lening organiseert ook kosten in rekening brengt. Ook komt het steeds vaker voor dat bedrijven die het geld lenen, deze lening niet meer kunnen terugbetalen. Veel ondernemers starten bij het zoeken naar een financiering bij hun eigen bank. Wanneer de bank het risico te groot vindt, dan gaan deze ondernemers over tot crowdfunding. Dat betekent dus dat bij crowdfunding steeds meer financieringen komen die de banken als te risicovol inschatten. Wordt rekening gehouden met kosten en leningen die niet meer worden terugbetaald dan is het gemiddelde rendement een stuk lager.

Overigens adviseert de Autoriteit Financiële Markten, AFM, om niet meer dan 10% van het vrij beschikbare vermogen via crowdfunding te beleggen.

Digitale munten
De koersontwikkelingen van digitale munten, zoals bitcoins, zijn spectaculair. De waarde van deze munten kan in relatief korte tijd sterk stijgen en dalen. Een objectieve reden voor deze stijgingen en dalingen is vaak niet te geven. Daarnaast komt het regelmatig voor dat bij de organisatie die deze digitale munten uitgeeft malversaties plaatsvinden waardoor de beleggers in deze digitale munten hun volledige vermogen kwijt zijn. Beleggen in digitale munten is zeer speculatief.

Buy to let
Het kopen van een woning of appartement om dit vervolgens te verhuren komt ook steeds vaker voor. Hierbij moet echter bedacht worden dat de waarde van een woning in onverhuurde staat fors hoger is dan de waarde in verhuurde staat. Koopt u dus een leegstaand appartement en gaat u dit verhuren dan is de waarde van het appartement op papier meteen lager. Dit komt onder meer doordat huurders sterke rechten hebben en de huur dus niet zomaar kan worden opgezegd indien u het geld dat u in de woning hebt belegd weer contant wilt maken. Daarnaast krijgt u als eigenaar van de woning ook te maken met de kosten van onderhoud van de woning.

Overleg met ons
De gulden regel bij beleggen is dat hoe hoger het rendement dat wordt toegezegd hoe groter het risico is dat u gaat lopen. Zouden er echt mooie en veilige projecten zijn met een hoog rendement dan zijn er genoeg banken en pensioenfondsen die deze graag zullen willen financieren. Overweegt u in een bepaalde belegging te stappen, leg uw overwegingen dan gerust ook eens aan ons voor. Vanuit onze vakliteratuur hebben wij misschien al bepaalde waarschuwingen over de betreffende financiering gelezen of kunnen wij op grond van onze ervaring met soortgelijke projecten op consequenties wijzen waar u misschien zelf nog niet bij heeft stilgestaan.

Klimaat heeft ook aandacht van de financiële sector

In het Regeerakkoord is opgenomen dat de CO2-uitstoot in 2030 met 49% verminderd moet zijn. Dat zal alleen lukken wanneer op allerlei plaatsen in de samenleving maatregelen worden genomen. Ook de financiële sector zal hierbij betrokken zijn. In dit artikel een drietal voorbeelden.

Nieuwe hypotheekvorm
Vrijwel iedereen die een woning koopt, sluit hiervoor een hypothecaire lening af. De hoogte van het bedrag dat men kan lenen hangt in belangrijke mate af van het inkomen dat iemand heeft en de waarde van de woning waarvoor de lening wordt aangevraagd. De hypothecaire lening is gekoppeld aan de persoon die de lening aangaat. Deze persoon staat garant dat de schuld op enig moment wordt afgelost. Indien bij verkoop de opbrengst van de woning onvoldoende is om de (resterende) hypotheekschuld af te lossen, heeft dit tot gevolg dat degene die de lening is aangegaan met deze (rest-)schuld blijft zitten.

Om woningen te verduurzamen zijn waarschijnlijk forse investeringen nodig. Er is politiek weinig draagvlak om consumenten nog meer te laten lenen voor de financiering van hun woning. Daarom wordt gewerkt aan een nieuwe hypotheekvorm. Deze nieuwe hypotheekvorm wordt aangeduid met de term gebouw gebonden financiering.

In de kern gaat het bij deze nieuwe hypotheek om het volgende. Er wordt een lening verstrekt om de woning te verduurzamen. Deze lening wordt gekoppeld aan de woning en niet aan de persoon die de lening aangaat. De eigenaar betaalt wel rente en aflossing. Maar deze kosten hiervan zijn, als het goed is, nooit meer dan de besparing aan energie die met de verduurzaming is bereikt. De totale woonlasten veranderen door deze lening niet. Verkoopt de eigenaar de woning dan blijft de lening gekoppeld aan de woning. Degene die de lening is aangegaan hoeft het restant van de lening bij verkoop dus niet af te lossen. De koper van de woning neemt de betaling van rente en aflossing voor de gebouw gebonden financiering met het huis over.

Op dit moment vindt in een aantal gemeenten al een proef plaats met deze nieuwe hypotheekvorm. Om deze nieuwe leningsvorm landelijk te kunnen aanbieden moet het Burgerlijk Wetboek worden aangepast. De intentie is om deze aanpassing in 2022 gereed te hebben.

Verzekering voor elektrische auto wordt duurder
In de komende jaren zullen steeds meer auto’s volledig elektrisch worden. Op dit moment zijn de catalogusprijzen van elektrische auto’s nog fors hoger dan van auto’s die op benzine of diesel rijden. Een belangrijk deel van de premie van een autoverzekering wordt bepaald door de cataloguswaarde van de auto. Hoe hoger deze cataloguswaarde, hoe hoger ook de premie voor de autoverzekering is.

De verwachting is dat naarmate er meer elektrische auto’s op de markt komen de cataloguswaarde zal dalen.

Op dit moment zijn de premieverschillen voor kleine auto’s beperkt. Voor een Volkswagen Up betaalt u voor een elektrische variant minder dan tien euro per maand extra voor de verzekering. De verschillen worden (veel) groter bij auto’s uit de hogere prijsklassen.

In zijn algemeenheid is te zien dat de premies van autoverzekeringen hoger worden. Dit is onder meer het gevolg van het feit dat moderne auto’s “vol” zitten met allerlei elektronica. Bijvoorbeeld sensoren die waarschuwen wanneer de auto te dicht op de voorganger rijdt. Maar ook een achteruitrijcamera behoort steeds vaker tot de standaarduitrusting. Het zijn nuttige toevoegingen aan de auto. Maar ze leiden wel tot veel hogere reparatiekosten bij schade. Deze hogere kosten leiden vervolgens weer tot hogere premies voor de autoverzekering.

Meer aandacht voor welzijn bij vermogensopbouw
Financiële instellingen beheren heel veel geld voor hun relaties. Geld dat “gespaard” wordt voor bijvoorbeeld de financiering van de studie van de kinderen, de aflossing van de schuld van de woning of voor het pensioen.

Deze doelstellingen kunnen meestal alleen worden gerealiseerd indien over de premies en reserveringen die zijn betaald in de jaren daarna een bepaald rendement wordt behaald. Financiële instellingen beleggen de aan hen toevertrouwde gelden met het doel voor hun klanten een bepaald rendement te behalen.

In de afgelopen jaren zijn steeds meer financiële instellingen tot het inzicht gekomen dat zij een zware verantwoordelijkheid hebben waar wel en niet in wordt belegd. Steeds meer financiële instellingen hebben besloten niet meer te beleggen in ondernemingen die bijvoorbeeld wapens of tabaksproducten vervaardigen, of in ondernemingen die producten leveren die met kinderarbeid zijn gemaakt of waarbij delen van het oerwoud zijn vernietigd.

Te zien is dat de aandacht voor beleggingen die bijdragen aan beperking van de schade aan het milieu, nu ook steeds meer aandacht krijgen. Het goede nieuws daarbij is dat steeds meer onderzoeken uitwijzen dat op maatschappelijk verantwoorde wijze beleggen niet automatisch lagere rendementen tot gevolg hebben.

Waar het gaat om producten waarmee u vermogen opbouwt, houden wij ook rekening met uw visie op de mate waarin u wilt dat uw geld op maatschappelijk verantwoorde wijze wordt belegd