Verbouwen van uw woning een optie?

Net als in Nederland leidt het coronavirus ook in de Verenigde Staten van Amerika tot een sterke stijging van verbouwingen en aanpassingen van onder meer woningen. Heeft u ook plannen?

Aanpassen van uw woning
In de afgelopen periode hebben veel mensen veel meer tijd besteed in en rondom de eigen woning. Daarbij kan het idee zijn ontstaan om de woning te gaan verbouwen. Er zijn verschillende manieren waarop de kosten van deze verbouwing kunnen worden gefinancierd. De belangrijkste mogelijkheden zetten wij op een rij.

Verhoging van uw bestaande hypotheek
Indien de waarde van uw woning hoger is dan de restschuld van uw hypotheek, dan heeft uw woning een “overwaarde”. U kunt dan besluiten om uw bestaande hypotheek te verhogen. Hieraan zijn wel financieringskosten verbonden. Dat kan interessant zijn voor verbouwingen waarbij de kosten globaal meer dan €30.000,– bedragen.

Consumptief krediet
Voor de kosten van kleinere verbouwingen kunt u ook een specifiek consumptief krediet afsluiten. Meerdere kredietinstellingen kennen leningsvormen die juist ontwikkeld zijn voor de financiering van een verbouwing. De wijze waarop u rente en aflossing betaalt, lijkt erg  op een hypothecair krediet. U betaalt bij dit krediet geen afsluitkosten en onder bepaalde voorwaarden is de rente fiscaal aftrekbaar.

Vanuit spaargeld
Uiteraard kunt u de verbouwing ook financieren vanuit eigen spaargeld. De rente over spaarrekeningen is momenteel erg laag. Door uw woning te verbouwen vergroot u uw woonplezier en wanneer de verbouwing ook gericht is op het energiezuiniger maken van de woning zult u ook weer kosten gaan besparen en zal de waarde van uw woning hoger worden.

De ervaring leert dat het verstandig is wat liquide geld achter de hand te houden voor onverwachte gebeurtenissen.

U bent van harte welkom!
Heeft u plannen om uw woning te verbouwen en wilt u eens met ons van gedachten wisselen over hoe u in uw situatie deze verbouwing het slimst kunt financieren? Aarzel dan niet en neem contact met ons op. Wij denken graag met u mee!

Appartement. Iets anders dan een zelfstandige woning

Appartement

Een appartement is een woning die onderdeel uitmaakt van een groter gebouw waar vaak meerdere woningen gevestigd zijn. Denk aan een flat of een woning aan de gracht die gesplitst is in een onder- en bovenwoning.

Indien u een dergelijke woning koopt, schaft u feitelijk twee verschillende zaken aan, te weten:

  • Een stukje mede-eigendom van het hele gebouw;
  • Het recht om uw woning te mogen gebruiken.

U wordt automatisch lid
Wanneer u een appartement koopt, wordt u automatisch lid van de Vereniging van Eigenaren die specifiek voor dat gebouw is opgericht. Een Vereniging van Eigenaren zorgt voor het beheer en onderhoud van de gemeenschappelijke delen van het appartementencomplex.

Verzekeringen verplicht
Wettelijk is een Vereniging van Eigenaren verplicht om voor het complex een opstalverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

Indien u als eigenaar van het appartement kostbare verbouwingen in uw appartement heeft laten uitvoeren, dan is het belangrijk dat u controleert of bij schade aan het hele gebouw of alleen aan uw appartement deze aanpassingen van uw woning onder de opstalverzekering vergoed worden. Het komt met regelmaat voor dat de opstalverzekering, zoals die door de Vereniging van Eigenaren is afgesloten, uitsluitend de herbouwwaarde vergoedt van de opstal zoals die er bij oplevering uitzag. In dat geval wordt schade aan de door u aangebrachte verbeteringen niet vergoed. U kunt dit oplossen door aanvullend een eigen opstalverzekering af te sluiten.

Geen hond, wel kinderen en laat thuiskomen
Een Vereniging van Eigenaren zal ook een huishoudelijk reglement vaststellen. In een dergelijk reglement staan de leefregels die de eigenaren met elkaar hebben afgesproken. Zo’n reglement geeft met enige regelmaat aanleiding tot juridische procedures wanneer een van de bewoners van oordeel is dat de andere bewoners hem via het huishoudelijk reglement te veel in zijn vrijheid belemmeren. De rechtspraak geeft een bonte verzameling van geschillen. Ter illustratie:

Wat de rechter wel toestond om op te nemen in het huishoudelijk reglement:

  • Beperking geluidshinder na een vastgesteld tijdstip;
  • Algeheel verbod van honden;
  • Kortdurende verhuur appartement aan toeristen.

Wat de rechter niet toestond op te nemen:

  • Eis t.a.v. de kleur van de badkamertegels in het appartement;
  • Tot hoe laat de bewoners van het appartement het gebouw mogen betreden (om geluidsoverlast te voorkomen);
  • De minimale leeftijd van de vaste bewoners. (dit vanuit de wens om de appartementen te reserveren voor senioren en “overlast” van kinderen te voorkomen);
  • Langdurige verhuur van het appartement.

Interesse in appartementen
Een appartement heeft duidelijk een aantal nadelen ten opzichte van zelfstandige woningen. Toch blijkt uit onderzoek op basis van 2,6 miljoen Nederlandse huizentransacties in de periode 2000 – 2019 het volgende: kopers zijn bereid meer te betalen voor appartementen dan voor gezinswoningen, als rekening wordt gehouden met de grootte en locatie van de woning. De “betalingsbereidheid” voor appartementen blijkt gemiddeld maar liefst 20% hoger dan voor gezinswoningen.

Wij helpen u graag
Overweegt u een appartement te gaan kopen of woont u al in een appartement maar weet u niet zo goed hoe de verzekering van uw woning is geregeld? Wanneer u contact met ons opneemt, zoeken wij het graag voor u uit.

Eigen gebrek en verzekeringen

In onze adviespraktijk merken wij dat het begrip ‘eigen gebrek’ nog weleens aanleiding geeft tot vragen wanneer relaties bij een verzekeringsmaatschappij een schade willen claimen.

Wat is eigen gebrek?
Binnen de verzekeringsvoorwaarden wordt onder eigen gebrek verstaan een schade waarvan de oorzaak ligt in het product zelf. Bijvoorbeeld door slijtage, slechte kwaliteit of door natuurlijke oorzaak.

Een vergoeding voor schade door eigen gebrek is vrijwel altijd in de verzekeringsvoorwaarden van een schadeverzekering uitgesloten. Maar daar valt nog wel iets meer over te vertellen.

Voorbeeld van een schade door eigen gebrek
U heeft een mooie, moderne televisie. Door een fout in het model raakt de televisie op enig moment oververhit en vliegt in brand. Niet alleen de televisie is kapot maar door de brand gaan ook de gordijnen en de zitbank in vlammen op. Daarnaast heeft uw hele huis roetschade.

De schade aan de televisie is het gevolg van een eigen gebrek. Deze schade zal dus niet door de schadeverzekeraar worden vergoed. Maar de schade die het gevolg is van dit eigen gebrek, dus de schade aan de gordijnen en het zitmeubel alsmede de reinigingskosten van de woning, vallen wel onder de brandverzekering van uw woning.

Wie betaalt dan de schade aan de televisie? In Nederland geldt de wettelijke regeling dat de verkoper ervoor moet instaan dat een product zo lang moet meegaan als u als consument in redelijkheid van het betreffende product mag verwachten. Voor veel producten is dit zonder meer twee jaar en voor veel producten is deze termijn langer. Dit betekent dat u bij deze producten ook na twee jaar nog recht heeft op een gratis reparatie of een nieuw product.

Van de televisie die u dus misschien 2,5 jaar geleden heeft gekocht, mag u echt verwachten dat deze langer meegaat dan deze 2,5 jaar. De leverancier zal de televisie die als gevolg van een eigen gebrek in de brand is gegaan, moeten vergoeden.

Eigen gebrek regeling geldt ook bij aankoop woning
Bij de uitleg over het begrip “eigen gebrek” worden vaak voorbeelden uit het huishouden of de auto gebruikt. Deze regeling geldt ook voor bijvoorbeeld de eigen woning.

Stel u wilt een woning kopen. De vraagprijs is €350.000,–. U bekijkt de woning goed en na enig onderhandelen komt de koop tot stand. Om de koopprijs te financieren sluit u een hypothecair krediet af. Uiteraard zorgt u ervoor dat zodra de notaris de woning op uw naam heeft gezet, er een passende woonhuisverzekering is gesloten. Je moet er toch niet aan denken dat er geen brandverzekering is wanneer het pand afbrandt? Want de schuld van de hypotheek blijft gewoon staan, u wordt waarschijnlijk verplicht de resten van de woning op te ruimen en u zult andere woonruimte moeten vinden. Die ellende voorkomt u allemaal door een goede brandverzekering af te sluiten.

Maar…..

U heeft de woning goed bekeken. Niet alleen van buiten en van binnen, maar ook onder de grond? Ja ook onder de grond. Nederland telt inmiddels meer dan 1 miljoen woningen die het risico lopen op verzakking en schade aan de fundamenten. In het Noorden als gevolg van de gaswinning, in het Zuiden door de mijnbouw en in het Westen door inklinken van de grond en daling van het waterpeil, waardoor houten palen waarop woningen rusten kunnen gaan rotten.

Indien u te maken krijgt met een woning waarvan de fundamenten beschadigd raken door bodemverzakking, dan zult u om te voorkomen dat de woning verder beschadigd wordt kosten moeten maken. Die kosten kunnen fors oplopen en zo maar de €100.000,– overstijgen.

Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving zal de bodemdaling de Nederlandse samenleving tot 2050 22 miljard euro kosten.

Dit is een typisch geval van “eigen gebrek” en de schade zal dus niet door uw woonhuisverzekering worden vergoed.

Gaat u een woning kopen, dan is ons advies om dit alleen te doen nadat u door een professioneel taxateur de bouwkundige staat van de woning heeft laten onderzoeken, inclusief het risico op verzakking van de fundamenten. Overweegt u een woning te gaan kopen? Kom dan eerst even bij ons langs. Wij geven u dan graag een aantal tips die u bij uw beslissing kunnen helpen en kunnen u, wanneer u dat wilt, met goede bouwkundige inspecteurs in contact brengen.

Zorgvuldigheid ook bij melden van schade vereist

Indien u een beroep doet op een verzekering omdat u een bepaalde schade heeft geleden, dan is het belangrijk dat u uw verzekeringsmaatschappij correct informeert. Is bij het melden van de schade bij ons kantoor of bij de verzekeringsmaatschappij voor u iets onduidelijk? Neem dan direct contact met ons op. In dit artikel leggen wij uit waarom dit in uw belang is.

Verzekeringsmaatschappij moet kunnen vertrouwen op juistheid informatie
De verzekeringsmaatschappij is er nooit bij wanneer een voorval plaatsvindt waarbij schade optreedt. Zat er in de portemonnee die uit de woning is gestolen nu €100,– of €500,–?

De verzekeringsmaatschappij weet dit niet en zal dit vaak ook niet kunnen controleren. De wetgever heeft daarom bepaald dat de verzekeraar er, bij de behandeling van een aanspraak op een uitkering, op moet kunnen vertrouwen dat de consument de juiste informatie verstrekt.

Onjuiste informatie wordt zwaar aangerekend
Verzekeringsmaatschappijen worden door de wetgever beschermd tegen consumenten die de verzekeraar bewust proberen te misleiden. Artikel 7:941 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek geeft de verzekeraar daarom het recht om, wanneer de consument bij een schade de verzekeraar bewust heeft trachten te misleiden, de volledige, geclaimde schade niet te hoeven uitkeren!

Een voorbeeld. Er vindt een diefstal in de woning plaats waarbij diverse artikelen worden gestolen. De totale schade is €8.000,– De buurman heeft de insluiper gezien, dus de diefstal heeft echt plaatsgevonden. Ook staat de diefstal van de betreffende goederen vast. De consument meldt dat er ook een laptop ter waarde van €1.500,– is gestolen, terwijl dit niet zo is. Dit is een vorm van bewuste misleiding. Indien de verzekeringsmaatschappij dit ontdekt dan hoeft deze uiteraard niet alleen de geclaimde kosten van de laptop niet te vergoeden, maar ook de schade van €8.000,–  die de consument in werkelijkheid wél heeft geleden!

Met andere woorden: het bewust misleiden van de verzekeraar kan dus leiden tot het verval van het recht op vergoeding van de totale schade: ook de schade waarop de misleiding niet was gericht!

Daarnaast zal de verzekeraar deze misleiding melden in een register waardoor het voor een reeks van jaren voor de consument lastiger wordt zich opnieuw te verzekeren. Als dit al lukt, zal hiervoor een fors hogere premie moeten worden betaald.

Bij twijfel: vraag het ons
U heeft er als consument een groot belang bij dat bij de verzekeringsmaatschappij zelfs maar de schijn wordt voorkomen dat u misschien bij het melden van de schade niet de volledig juiste gegevens heeft gemeld.

Wij merken regelmatig dat door emoties rond een schade of omdat bepaalde vragen niet altijd even duidelijk zijn, relaties soms onbedoeld verkeerde of onvolledige informatie verstrekken. Nu zullen de verzekeraars waarmee wij u in contact brengen u echt niet direct beschuldigen van poging tot misleiding wanneer u per ongeluk iets verkeerd heeft gemeld. Wel kan een onzorgvuldige melding aanleiding zijn voor vervelende aanvullende vragen en onderzoek en daarmee de afhandeling van de schade vertragen.

Ons advies aan u is dus om – indien u bij het claimen van een schade niet helemaal begrijpt wat van u gevraagd wordt –  even contact met ons te zoeken. Wij helpen u dan graag om ervoor te zorgen dat de schadeafwikkeling snel en correct verloopt.