Scheiden en de autoverzekering

Helaas komt het regelmatig voor dat een huwelijk eindigt in een echtscheiding. Naast vele andere zaken die wij dan voor onze relaties regelen, komt vaak ook de vraag naar voren ”wat doen we met de schadevrije jaren van onze autoverzekering?”.

Fors gevolg voor de premie
Schadevrije jaren hebben een grote invloed op de premie die u uiteindelijk voor de autoverzekering betaalt. In de praktijk staat de autoverzekering vaak op naam van één van de partners, terwijl beide partners in de auto rijden en dus in de loop der jaren feitelijk samen de korting hebben opgebouwd.

Uitgangspunt korting volgt auto
Het uitgangspunt bij een scheiding is dat de partner die de auto behoudt ook de aan die auto verbonden korting op zijn of haar naam krijgt. Voor de andere partner is dat natuurlijk vervelend want die begint dan weer bij nul schadevrije jaren wat een flink hogere premie voor de autoverzekering betekent.

De ene verzekeraar is de andere niet
Ook hier zien we dat elke verzekeringsmaatschappij niet alleen zijn eigen verzekeringsvoorwaarden heeft, maar ook zelf een beleid ontwikkelt hoe bijvoorbeeld bij scheiding met de schadevrije jaren wordt omgegaan.

Een aantal verzekeringsmaatschappijen is op verzoek bereid om in dit soort situaties mee te werken aan het overdragen van alle schadevrije jaren aan de partner die de auto niet overneemt. Ook zijn sommige verzekeringsmaatschappijen bereid mee te werken om de opgebouwde schadevrije jaren te verdelen tussen beide partners. Dit betekent dat de partner die de auto overneemt een nieuwe polis krijgt met een verlaging van het aantal opgebouwde schadevrije jaren. De andere partner krijgt een verklaring van de verzekeraar waaruit blijkt op hoeveel schadevrije jaren deze partner recht heeft. Op basis van deze verklaring kan dan bij het afsluiten van een nieuwe autoverzekering toch een korting worden verkregen.

De overdracht van schadevrije jaren niet altijd even soepel
Het overdragen van de schadevrije jaren na een echtscheiding verloopt in de praktijk niet altijd even soepel. Dat komt doordat dit voor de verzekeringsmaatschappij een aantal administratieve handelingen vergt en de maatschappij uiteraard niet betrokken wil worden bij eventuele discussies tussen de partners.

Wij zien dat, indien de beide partners het samen eens zijn over hun wensen en vooral wanneer zowel de bestaande auto van de ene partner als de nieuwe auto van de andere partner bij dezelfde verzekeraar worden verzekerd, met de nodige contacten vanuit ons kantoor, zaken kunnen worden geregeld zoals de partners dat graag zouden willen.

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

Hoe aansprakelijk voelt u zich?

Door een moment van onoplettendheid kunt u een ander schade toebrengen. Bijna iedereen heeft juist voor dat soort situaties een Aansprakelijkheids Verzekering voor Particulieren, AVP, afgesloten. Maar ergens aansprakelijk voor zijn, is iets anders dan zich ergens aansprakelijk voor vóelen. Dit verschil proberen wij in dit artikel uit te leggen.

De AVP is een belangrijke verzekering
De Aansprakelijkheids Verzekering voor Particulieren, AVP, is een belangrijke verzekering. Meer dan 98% van de Nederlanders heeft een dergelijke verzekering vrijwillig afgesloten. Dat is terecht. Want een moment van onachtzaamheid kan een enorme schade veroorzaken. Denk aan het eenvoudige voorbeeld dat u vanaf het trottoir het fietspad oversteekt en net die fietser over het hoofd ziet die vervolgens ongelukkig komt te vallen en levenslang invalide raakt. Zonder AVP zult u de schade van deze ongelukkige fietser zelf moeten vergoeden. Een AVP kost op jaarbasis slechts een geringe premie. Hiermee verschaft u zich een grote bescherming tegen de financiële aansprakelijkheid voor door u begane onrechtmatige gedragingen.

Kern van de AVP: U moet volgens de wet aansprakelijk zijn
De kern van de AVP is dat deze verzekering bescherming wil bieden voor door u veroorzaakte schade waarvoor u volgens de wet aansprakelijk bent. Aan de hand van een voorbeeld uit de praktijk zullen wij u proberen te laten zien wat het verschil is tussen volgens de wet aansprakelijk zijn en zichzelf aansprakelijk voelen.

Avondmaalsbeker
Iemand werkt als vrijwilliger voor de kerk. Bij het optuigen van de kerstboom stoot de vrijwilliger per ongeluk de avondmaalsbeker om die vervolgens op de grond valt. De schade aan de beker bedraagt tussen de €1.000 en €3.500!

De vrijwilliger voelt zich voor deze schade verantwoordelijk. Immers door diens onoplettendheid is de beker beschadigd geraakt.

Kijken we echter naar de wet dan moet er sprake zijn van onrechtmatig gedrag. Hierbij geldt dat een bepaalde gedraging niet onrechtmatig is enkel en alleen omdat door die gedraging schade is veroorzaakt. Een gedraging is pas onrechtmatig wanneer de mate van waarschijnlijkheid van schade zo groot is, dat de dader naar maatstaven van zorgvuldigheid zich van de gedraging had moeten onthouden.

In het geval van de avondmaalsbeker had de vrijwilliger gedaan wat haar gevraagd was, de kerstboom optuigen. Zij kwam daarbij niet op plaatsen waar ze eigenlijk niet mocht zijn. Ook waren er geen waarschuwingen. Het “enige” verwijt dat de vrijwilliger in deze zaak te maken viel, is dat zij vergeten was om bij het optuigen van de boom eerst om zich heen te kijken of er iets in de weg stond.

Er is in deze situatie sprake van een ongelukkige samenloop van omstandigheden en er kan niet worden gesteld dat de vrijwilliger zich bewust anders had moeten gedragen dan zij had gedaan.

Uiteindelijk werd er bepaald dat de vrijwilliger wettelijk niet aansprakelijk is voor de schade aan de avondmaalsbeker. Omdat er geen sprake is van wettelijke aansprakelijkheid komt deze schade ook niet voor vergoeding vanuit de AVP in aanmerking. De eigenaar van de avondmaalsbeker, de kerk, zal deze schade dus zelf moeten dragen of claimen bij de verzekering die de kerk zelf heeft afgesloten.

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

Hoe gaat uw verzekering om met storm?

Sinds stormen namen krijgen klinkt het gezelliger, maar die ongenode bezoekers kunnen een hoop schade aanrichten. In dit artikel gaan wij in op de vraag hoe verzekeringen met schades door storm omgaan.

Elke verzekeringsmaatschappij heeft eigen voorwaarden
Elke verzekeringsmaatschappij hanteert eigen, unieke voorwaarden. De omschrijvingen zijn, zoals we weten uitgebreid. Een bepaalde schade geeft de consument volgens de voorwaarden van de ene verzekeraar recht op een schadevergoeding terwijl in de voorwaarden van de andere verzekeraar staat dezelfde schade níet is gedekt. Een vuistregel is: hoe scherper de prijs van de premie die de verzekeringsmaatschappij aanbiedt, hoe meer zaken van dekking zijn uitgesloten. Als onafhankelijk adviseur is het nu juist onze taak om voor uw individuele situatie te zoeken naar die verzekeringsvoorwaarden die aansluiten bij uw behoeften en na te gaan of er een redelijke verhouding bestaat tussen de hoogte van de premie en de schades die op grond van de verzekeringsvoorwaarden voor vergoeding in aanmerking komen.

Wat is een storm?
We praten over schade door storm. Maar wanneer is er sprake van storm? De meeste verzekeringsmaatschappijen hanteren hierbij een situatie met minimaal windkracht zeven. Er is dan sprake van een windsnelheid van meer dan 50 kilometer per uur. Formeel zal de consument die een beroep doet op schade als gevolg van storm moeten bewijzen dat er sprake was van storm. Meestal is dat geen discussiepunt indien bijvoorbeeld het KNMI heeft gewaarschuwd voor zware storm. Maar er zijn ook situaties waarbij onverwacht schade ontstaat door “plaatselijke” stormen. Dit kunnen situaties zijn die slechts op een beperkt oppervlakte, bijvoorbeeld alleen in één straat of wijk, schade veroorzaken. Vaak heeft het KNMI daarover geen gegevens. Omdat wij in een dergelijke situatie meerdere klanten hebben met schade als gevolg van die “plaatselijke storm”, kunnen wij aantonen dat onze relaties gewoon recht hebben op een schadevergoeding.

Schade aan de eigen woning
Schade aan de woning als gevolg van storm komt bij de meeste verzekeringen voor vergoeding in aanmerking. Dat gaat niet alleen om de woning zelf maar alles wat daarmee “aard en nagelvast” verbonden zit. Die bepaling lijkt helder. Maar toch.. . Zonnepanelen die met schroeven aan uw dak zijn bevestigd worden geacht “nagelvast” met uw woning te zijn verbonden. Maar zonnepanelen die op een plat dak op een stellage liggen waarbij de stellage op zijn plek wordt gehouden door losliggende betonblokken, worden niet geacht “nagelvast” met uw woning te zijn verbonden. Raken deze zonnepanelen door de storm beschadigd dan zal deze schade niet onder de opstalverzekering worden vergoed. Er zal dan gekeken moeten worden naar de inboedelverzekering. Ook hier geldt dat elke inboedelverzekeraar zijn eigen voorwaarden heeft.

Overigens kan bij stormschade aan de woning discussie ontstaan of deze schade het gevolg is van achterstallig onderhoud. Is dat het geval dan zal de verzekering de schade die is ontstaan na een storm, niet vergoeden. De gedachte hierbij is dan dat de schade niet is veroorzaakt door de storm maar door het achterstallige onderhoud. Onze taak als uw belangenbehartiger is dan om dit argument van de verzekeringsmaatschappij te wegen en te onderzoeken of er echt sprake is van “verwijtbaar” achterstallig onderhoud.

Schade aan uw huurwoning
Indien u een huurwoning heeft dan kan de eigenaar hiervoor een opstalverzekering afsluiten. Raakt de woning en alles wat daarmee “aard en nagelvast” verbonden zit door een storm beschadigd, dan zal de eigenaar deze schade moeten herstellen om u als huurder het ongestoorde genot van de woning weer te kunnen bieden. De eigenaar moet de kosten van herstel dan claimen bij de verzekeringsmaatschappij waar hij de woning tegen schade door storm heeft verzekerd.

Schade aan uw auto
Raakt uw auto beschadigd door rondvliegende takken of materialen als gevolg van storm dan zal deze schade bij de meeste verzekeringsmaatschappijen vergoed worden indien u een WA+ beperkt-casco-verzekering heeft, dan wel een allriskverzekering. Een dergelijke schadevergoeding heeft over het algemeen geen gevolgen voor de opbouw van uw schadevrije jaren.

Vervelend wordt het wanneer u voor uw auto alleen een WA-verzekering heeft. In dat geval blijft dit type schade voor uw eigen rekening. Alleen wanneer u weet van wie het object is dat uw auto heeft beschadigd en u deze eigenaar een verwijt kunt maken dat dit object door storm is losgekomen, kunt u proberen uw schade op deze persoon te verhalen.

Annulering vlucht
Wordt het vertrek van uw vliegtuig of boot vanuit Nederland uitgesteld door een storm dan kan dat voor u tot schade leiden. Deze schade wordt over het algemeen niet vergoed door uw reis- of annuleringsverzekering. Of er recht bestaat op een vergoeding zal afhankelijk zijn van de voorwaarden van de organisatie waar u uw reis heeft geboekt.

Bent u in het buitenland en kunt u door een storm niet vertrekken waardoor u extra verblijfkosten moet maken, dan zijn deze kosten op de meeste reisverzekeringen wel gedekt. Maar ook hier geldt: elke verzekeringsmaatschappij hanteert eigen voorwaarden. Het zijn juist dit soort “details” die wij betrekken in onze advisering om de verzekering bij maatschappij A of B af te sluiten.

Voorkom zo mogelijk schade
Stormen komen regelmatig voor. Bij een aankondiging van een storm, ook al hebben zij de leukste namen, kunt u zelf maatregelen nemen om schade te voorkomen, bijvoorbeeld door losse objecten in uw tuin, zoals meubilair en trampoline op te bergen. Maar zorg er ook voor dat ramen (ook dat raampje op zolder) en deuren goed gesloten zijn. Ook is het verstandig om even te kijken waar u uw auto het veiligst kan stallen.

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

 

Corona en de Jongh

de Jongh heeft besloten dat haar medewerkers voorlopig zo veel mogelijk van huis uit werken.
Dat doen wij voor uw en onze gezondheid en die van uw en onze dierbaren.

De thuis-bezoeken zijn voorlopig on-hold gezet, maar uiteraard zijn onze relatiebeheerders telefonisch gewoon bereikbaar, op dezelfde manier als anders.
We hebben inmiddels gemerkt dat we met software voor meekijken-op-uw computer en videobellen (via bijvoorbeeld WhatsApp) samen best heel ver komen.

De banken en verzekeraars waar we mee samenwerken zijn ook gewoon bereikbaar dus de meeste zaken lopen gewoon door.

We merken dat er veel vragen komen vanuit onze zelfstandigen. Voor hen, en alle andere klanten, doen we ons best hen te voorzien van zoveel mogelijk informatie.

Zoals u van ons gewend bent, blijven we u op de hoogte houden.

Blijf gezond!

Met vriendelijke groet,

de Jongh verzekeringen bv