Lage rente een quasi-permanent fenomeen: een wat?

Klaas Knot: door de historisch lage rente die we op dit moment kennen, lijken we aan een korting op de pensioenuitkeringen niet meer te kunnen ontkomen.

Kan uw hypotheekrente lager?
De rente die banken rekenen voor een hypothecair krediet is op dit moment historisch laag. Indien u een hypotheek heeft dan zoeken wij graag voor u uit of er inmiddels banken zijn die bereid zijn u een lagere rente te bieden en zo ja of dit voor u voordelig is, gelet op de kosten die u moet maken voor een dergelijke omzetting.

Oppassen met koop voor verhuur
De lage rente leidt er ook toe dat u vrijwel geen rente ontvangt over uw spaargeld. Een aantal relaties van ons kantoor kiest ervoor om een deel van hun spaargeld te gebruiken om een of meer woningen te kopen en deze vervolgens te verhuren. Dat lijkt op het eerste gezicht financieel aantrekkelijk, maar in de praktijk zijn er echt wel de nodige “hobbels”. Zo hebben huurders veel rechten. Is de woning eenmaal verhuurd dan zult u deze woning waarschijnlijk niet snel kunnen verkopen voor het bedrag dat u hiervoor heeft betaald. Daarnaast begint er maatschappelijk steeds meer weerstand te komen tegen wat men noemt “huisjesmelkers”. In steeds meer gemeenten wordt gesproken om een vergunningstelsel in te voeren waarbij gekochte woningen alleen “voor eigen bewoning” mogen worden gebruikt.

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

Gemiddelde huizenprijs gestegen? Grens NHG ook!

Met ingang van 1 januari 2020 kunt u voor een hypotheek tot €310.000 een Nationale Hypotheek Garantie aanschaffen. Voor woningen met energiebesparende voorzieningen is dit bedrag hoger namelijk €328.600.

Vangnet
Wanneer u een lening aangaat voor de aankoop van een woning dan kan tot een bepaald aankoopbedrag een Nationale Hypotheek Garantie worden aangeschaft. Deze garantie biedt hulp indien u buiten uw schuld niet langer de hypotheeklasten kunt betalen. Hierbij kunt u denken aan omstandigheden als dat uw relatie stopt, u arbeidsongeschikt wordt, u werkloos raakt of uw partner komt te overlijden waardoor het gezinsinkomen veel lager wordt.

Niet automatisch geld
Het is niet zo dat bij dit soort situaties de Nationale Hypotheek Garantie u direct een bepaald bedrag in geld uitkeert waardoor u “uit de problemen” bent. In eerste instantie gaat de Nationale Hypotheek Garantie samen met u en ons kijken wat u in die omstandigheden nog wel en niet kunt betalen. Ook kan er overleg plaatsvinden met de bank om bepaalde afspraken te maken waardoor u toch in de woning kunt blijven wonen. Is er echt geen oplossing en moet de woning worden verkocht en blijft er dan nog een restschuld achter dan kan de Nationale Hypotheek Garantie deze schuld voor haar rekening nemen.

Banken lopen minder risico en geven daarom korting
Bij aanwezigheid van een Nationale Hypotheek Garantie loopt de bank minder risico dat hun vordering niet zal worden voldaan. Deze zekerheid leidt ertoe dat de bank vervolgens een lagere hypotheekrente rekent dan zonder deze Nationale Hypotheek Garantie. Aan deze Nationale Hypotheek Garantie zijn wel (eenmalige) kosten verbonden. Deze kosten verdient u echter relatief snel terug door de lagere rente die de bank u in rekening brengt.

Wij helpen u
Indien er zich vervelende situaties voordoen waardoor u een beroep moet doen op de Nationale Hypotheek Garantie dan helpen wij u uiteraard. Het is echter belangrijk goed te blijven beseffen dat de Nationale Hypotheek Garantie niet een verzekering is die u bij een bepaalde gebeurtenis automatisch “recht” geeft op een bedrag in geld. Of en zo ja in welke mate de Nationale Hypotheek Garantie een deel van de restschuld voor haar rekening neemt, hangt erg af van de omstandigheden en de wijze waarop u een toelichting kunt geven op uw situatie. Juist bij dit laatste kunnen wij u in zo’n vervelende situatie goed helpen.

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

Geld lenen van papa, mama, opa of oma?

Voor jongeren is het op dit moment heel lastig om de financiering voor de aankoop van een woning rond te krijgen.

Strenge voorwaarden voor een hypotheek
De prijzen van woningen zijn hoog. Vaak hebben deze jongeren geen of weinig eigen geld en moet het volledige aankoopbedrag geleend worden. Daarbij staan deze jongeren vaak nog aan het begin van hun loopbaan waarbij hun inkomen ook nog beperkt is. Als er daarbovenop nog een studieschuld is, zijn veel banken niet bereid de verlangde financiering te verstrekken.

Sparen levert ook niets op
Het kan zijn dat ouders een bedrag op hun spaarrekening hebben zonder dat hiervoor op korte termijn een concrete bestemming is. Over dit spaargeld wordt op dit moment vrijwel geen rente vergoed door banken.

Het is toegestaan dat ouders (een deel) van de benodigde financiering voor de aankoop van de woning door hun kind financieren. Dat kan gewoon door een leningsovereenkomst met het kind aan te gaan.

De ouder kan dan over de lening aan het kind een rente vragen. Deze rente mag iets hoger zijn dan de rentes zoals banken die op dit moment rekenen. Als vuistregel kunt u aannemen dat de rente die u aan uw kind in rekening brengt globaal 25% hoger mag zijn dan de rente die de banken over het algemeen in rekening brengen.

Maar waarom zou u uw eigen kind een hogere rente in rekening brengen?

Eenvoudig weg omdat uw kind deze rente van zijn of haar fiscaal belaste inkomen mag aftrekken. Bij u is de rente die u ontvangt vervolgens fiscaal niet belast. Wat we zien is dat veel ouders eens per jaar aan hun kinderen belastingvrij een bedrag schenken waaruit de rente door het kind kan worden betaald.

Indien de ouders voor een deel van het aankoopbedrag als financier optreden zijn er vaak wel mogelijkheden om het andere deel van de benodigde lening door een bank gefinancierd te krijgen. Het risico dat de bank loopt is in dat geval namelijk een stuk kleiner. Wel is de bank wettelijk verplicht te blijven kijken of de jongere de lasten kan blijven dragen.

Goed regelen is noodzaak
De lening die u aan uw kind verstrekt kan via een onderhandse lening. Het is dus niet verplicht om dit via een notaris te laten verlopen. Toch adviseren wij onze relaties vaak om bij grotere leningen een en ander toch via een notaris te laten verlopen. Zeker indien er broers en zussen zijn.

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

Regelmatig horen wij verhalen van personen die verzekerd zijn bij een grote organisatie. Zij geven aan dat dit onpersoonlijk is en dat, wanneer er een communicatiestoring  of een probleem is, men niet weet wie waarvoor verantwoordelijk is of wie het probleem kan oplossen.

Bij ons is uw relatiebeheerder degene die u moet bellen. De relatiebeheerder zorgt voor de communicatie en zorgt dat alles zo goed mogelijk verloopt. En gaat er iets niet zoals verwacht, dan is de relatiebeheerder ook de verantwoordelijke om dat op te lossen. Wij verschuilen ons dan ook niet achter afdelingen of polisnummers.

“Wilt u ook geen polisnummer zijn?”