We zien het als onze taak om die onduidelijkheid weg te nemen. Om u in heldere taal uit te leggen waar het over gaat, in ‘Jip-en-Janneke-taal’. Natuurlijk hebben alle verzekeraars de bekende kleine lettertjes in de vorm van de polisvoorwaarden.

En dat blijft. Helaas kunnen ook wij daar niets aan veranderen. Wat we wel kunnen, en dus ook doen, is die voorwaarden begrijpelijk maken. Het niet moeilijker maken dan het is. Dat is ons doel.

Loondienst en eigen bedrijf?

De samenleving verandert voortdurend. Een van de veranderingen die in de afgelopen jaren te zien is, is dat veel mensen deels in loondienst zijn en deels als eigen ondernemer werken. Een keuze die voor- en nadelen heeft en op het gebied van verzekeringen extra aandacht moet krijgen.

Verschillende keuzes bij zelfstandig ondernemerschap
Het aantal consumenten dat deels in loondienst werkt en deels als eigen ondernemer is in de afgelopen jaren sterk gestegen. Voor een deel gaat het om consumenten die een aantal dagen per week in loondienst zijn en een aantal dagen als eigen ondernemer werken. Voor een ander deel gaat het om mensen die ervoor kiezen om een periode van “loondienst” af te wisselen met periodes waarin ze als zelfstandig ondernemer functioneren.

Verzekeringsvoorwaarden kennen vaak strikte scheiding
De ontwikkeling die in de samenleving zichtbaar is, is echter nog niet te zien bij verzekeringen. De meeste verzekeringsmaatschappijen kennen in hun polisvoorwaarden een strikte scheiding tussen de activiteiten die de consument verricht als particulier en de activiteiten die hij als ondernemer uitvoert.

Dit onderscheid maken verzekeringsmaatschappijen omdat zij de risico’s die iemand als ondernemer loopt in het algemeen veel hoger inschatten dan de risico’s die iemand loopt in de hoedanigheid van particulier.

Misverstanden in de praktijk
In de praktijk leidt dit scherpe onderscheid tot tal van misverstanden. We noemen er enkele.

  • Elke consument zal als het goed is beschikken over een Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren, AVP. Deze verzekering vergoedt op een aantal gebieden de schade die de consument als gevolg van een onrechtmatige daad aan een derde toebrengt. Een belangrijke uitzondering hierop vormt overigens schade die u als automobilist aan een derde toebrengt. Dit risico valt niet onder de AVP. Zoals uit de naam van de verzekering blijkt, vergoedt deze verzekering uitsluitend de schade die u in uw hoedanigheid als “particulier” aan een derde toebrengt. Laat u in uw hoedanigheid als “ondernemer” bijvoorbeeld bij een klant een kop koffie op het tapijt vallen met een moeilijk te reinigen vlek dan zal deze schade niet via uw AVP vergoed worden.
  • Ook uw inboedelverzekering kent in de meeste gevallen het onderscheid tussen de hoedanigheid van particulier en die van ondernemer. Staan er dus thuis bepaalde machines en of voorraden die u als ondernemer heeft, dan zullen deze goederen bij een brand of diefstal niet vergoed worden door uw “particuliere” inboedelverzekering.
  • Een andere verzekering die in de praktijk regelmatig tot misverstanden leidt, is de reisverzekering. In een aantal reisverzekeringen is bijvoorbeeld de volgende of daarop gelijkende clausule opgenomen: de verzekering biedt dekking voor verzekerde gebeurtenissen die zich tijdens de reis of het verblijf voordoen, mits de reis of het verblijf geen zakelijk karakter heeft. Met alleen een basis zorgverzekering heeft u recht op vergoeding van alle spoedeisende geneeskundige kosten tot aan het Nederlandse tarief. Hierop is het eigen risico van toepassing. Als de behandeling in het buitenland duurder is dan in Nederland worden deze meerkosten niet gedekt. De extra medische kosten of kosten van terugkeer kunnen worden verzekerd via een reisverzekering. Ook hier geldt dat de reisverzekering die bovenstaande beperking in haar verzekeringsvoorwaarden heeft staan, vergoeding kan weigeren indien de verzekeraar kan aantonen dat de reis geheel of gedeeltelijk ook een zakelijk karakter had. Denk bij dit laatste aan de situatie dat u als particulier op vakantie gaat en van de gelegenheid gebruik maakt om in het land van bestemming ook een aantal zaken te regelen in uw hoedanigheid als ondernemer. Dit kan dan bij een schade aanleiding zijn tot heel vervelende situaties.

In de meeste verzekeringen is dit onderscheid tussen “particulier” en “ondernemer” aanwezig.

Als uw adviseur op het gebied van verzekeringen en andere financiële diensten is het belangrijk door u te worden geïnformeerd wanneer u besluit om, al dan niet tijdelijk, als zelfstandig ondernemer te gaan werken. Wij zullen dan kijken op welke onderdelen uw bestaande verzekeringen niet meer goed aansluiten bij de nieuwe risico’s waarmee u te maken gaat krijgen. Samen met u kunnen we dan onderzoeken hoe bepaalde risico’s voorkomen of beperkt kunnen worden, bijvoorbeeld door goede algemene leveringsvoorwaarden te hanteren en voor welke risico’s een uitbreiding van uw verzekeringspakket verstandig is.

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

Zorgelijke woningmarkt

De politiek zal er niet aan ontkomen om ingrijpende maatregelen te nemen rond de woningmarkt. In dit artikel gaan wij kort in op de problemen.

Huurmarkt zit op slot
Ongeveer 40% van de woningvoorraad bestaat uit huurwoningen. Het aantal beschikbare huurwoningen is echter veel kleiner dan de vraag. Een deel van de huurders komt in aanmerking voor huurtoeslag. Deze regeling wordt met ingang van 1 januari 2020 aangepast. Vanaf die datum komen de maximale inkomensgrenzen te vervallen waardoor het recht op een huurtoeslag bij een (kleine) stijging van het inkomen geleidelijk en over een langere periode wordt afgebouwd. De wijziging zorgt ervoor dat een huurder, door een kleine stijging van het inkomen, niet langer direct het recht op huurtoeslag verliest.

Boven een bepaald inkomen is de huurder aangewezen op de vrije sector. In deze sector is te zien dat de huurprijzen de afgelopen jaren explosief zijn gestegen. Dit leidt tot steeds meer situaties waarin consumenten als het ware gevangen zitten in hun huursituatie: door hun inkomen komen ze niet meer in aanmerking voor een huurtoeslag, terwijl ze niet in de gelegenheid zijn om een woning te kopen. Noodgedwongen moeten deze mensen dan tegen hoge kosten blijven huren, waarbij uiteindelijk steeds vaker circa 50% van het inkomen aan huur moet worden betaald.

Markt van koopwoningen is ook moeizaam
Ook de markt van koopwoningen functioneert op dit moment niet goed. Inmiddels bestaat circa 60% van de woonhuizen uit koopwoningen. In deze koopmarkt is de vraag naar woningen ook veel groter dan het aanbod. Het gevolg is dat de aankoopprijzen van deze woningen de afgelopen jaren sterk zijn gestegen en er nog geen zicht op is dat er een eind aan deze stijging komt. Het gevolg hiervan is dat het bijvoorbeeld voor starters vrijwel ondoenlijk is een woning te kopen, zeker als alleenstaande. Immers de hoogte van het bedrag dat iemand kan lenen hangt af van diens inkomen. Met de gestegen prijzen van woningen wordt het verschil tussen het bedrag dat nodig is om een woning te kopen en het bedrag dat iemand aan het begin van zijn loopbaan, met een nog relatief laag inkomen kan lenen, steeds groter.

Politiek loopt zich warm
De politiek zal ingrijpende maatregelen moeten nemen om de problematiek op de woningmarkt op te lossen. Wij verwachten dat het onderwerp “woningmarkt” bij de vorming van een volgend kabinet een zwaarwegend dossier zal worden.

Uiteraard zal een deel van de oplossing gevonden moeten worden in het vergroten van het aantal woningen. Waar die woningen dan gebouwd moeten worden zal de nodige discussie geven. Recentelijk heeft het Ministerie van Financiën onderzoek laten doen naar onder meer de huidige praktijk van de hypotheekrenteaftrek. De conclusie van dit onderzoek is dat er goede redenen zijn om na te denken over een versnelde afbouw van de hypotheekrenteaftrek. De gedachte is dat daardoor de vraag naar koopwoningen minder zal worden en daardoor de prijzen van woningen weer iets zullen dalen. Of deze gedachte juist is mag echter betwijfeld worden: immers wanneer er minder kopers komen doordat de rente niet langer aftrekbaar is, zal het aantal potentiële huurders weer stijgen. Huurders voor wie er nu al onvoldoende woningen zijn.

Wij denken graag met u mee over uw woonsituatie
Dagelijks praten wij met relaties over hun woonsituatie. Daarbij komen wij regelmatig situaties tegen waarin relaties “duur” huren omdat zij denken, bijvoorbeeld door hun leeftijd, niet meer in aanmerking te komen voor een hypotheek. Maar banken en geldverstrekkers innoveren. Wat een jaar geleden absoluut niet mogelijk was, kan nu opeens wel. Wij praten regelmatig met oudere relaties die, nu de kinderen de deur uit zijn, een te groot huis bewonen. Vrijwel altijd zit in deze woning een aanzienlijk kapitaal opgesloten. Een optie kan zijn om deze grote woning te verkopen en een kleinere woning of appartement te kopen. Een situatie die meer is toegerust op de nieuwe levensfase. Bij zo’n besluit blijft vaak een aanzienlijk kapitaal beschikbaar om extra zorg in te kopen of gewoon “leuke dingen te doen”

Of u nu huurder bent of eigenaar van een woning: wij zijn graag bereid om met u mee te denken over uw woonsituatie. Daarbij kijken wij samen met u naar de toekomst en onderzoeken wij welke opties voor u beschikbaar zijn om een zo plezierig mogelijke woonsituatie voor langere termijn te borgen.

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

Aflossingsblij, of toch niet?

Doel van de banken is om consumenten te stimuleren na te denken of het voor hen verstandig is om toch te starten met aflossingen op deze hypotheek. Op zich is deze doelstelling goed maar…..

Groot deel van de markt is aflosvrij
Op dit moment staat er ongeveer 720 miljard euro uit aan hypothecaire geldleningen. Een aanzienlijk deel hiervan bestaat uit hypotheken waarop de consument gedurende de looptijd alleen rente betaalt en geen aflossingen doet. Op het eind van de leningsperiode, vaak na 30 jaar, moet de volledige schuld dan in een keer worden afgelost.

Overheid maakt zich zorgen
De overheid maakt zich grote zorgen over het aanzienlijke aantal aflosvrije hypotheken. Vrij goed valt te voorzien dat een groot deel van de consumenten met een dergelijk hypotheek binnen bijvoorbeeld een termijn van 10 jaar met pensioen gaan. Bij pensionering daalt vaak het inkomen. De vraag is of de hypotheeklasten dan nog wel betaalbaar blijven. Ook zal rond dat moment vaak het einde van de leningsperiode vallen. Indien de consument op dat moment geen middelen heeft om de (oude) lening in een keer af te lossen, dan zal de of woning verkocht moeten worden om uit de opbrengst de hypotheekschuld af te lossen of er moet een nieuwe hypotheek worden afgesloten. Dit kan echter bij iemand met die met pensioen is lastig zijn indien de pensioenuitkering te laag is om daarop een nieuwe lening te verstrekken.

De overheid heeft daarom zware druk uitgeoefend op banken om te bereiken dat ze met alle relaties die een aflosvrije hypotheek hebben, een gesprek aangaan. Doel van dit gesprek is dat deze consumenten een goed beeld hebben wat hun situatie is op het einde van de looptijd van de lening. Uit zo’n gesprek kan bijvoorbeeld het inzicht komen dat het voor de consument verstandig is om, ook al is dit op grond van de hypotheekvoorwaarden niet verplicht, in de komende jaren toch te starten met het “gedeeltelijk” aflossen van de lening.

Informatie of advies?
Van consumenten die een dergelijk gesprek met hun bank hebben gevoerd, krijgen wij de indruk dat voor hen niet altijd het karakter van het gesprek duidelijk was: heeft de bank hen tijdens het gesprek in algemene zin informatie gegeven of een gericht advies? Is dit laatste het geval dan is de bank aansprakelijk dat dit advies op zorgvuldige wijze wordt uitgebracht en ook is afgestemd op uw persoonlijke situatie.

Mocht u ooit een dergelijk gesprek voeren, vraag de bank dan om duidelijk aan te geven wat het karakter van het gesprek is: informatie of advies. Geeft de bank aan dat het gaat om een advies, vraag de bank dan om dit advies schriftelijk vast te leggen.

Doe niet zomaar iets
Al vele jaren mogen wij onze relaties adviseren. Onze ervaring is dat elke relatie weer anders is. Het is zeker niet zo dat het doen van vrijwillige, vervroegde aflossingen in alle gevallen in het belang is van elke klant.

Uiteraard moet duidelijk zijn hoe de lening op het eind van de contractperiode wordt afgelost. Ten behoeve van veel relaties hebben wij daarvoor bij het afsluiten van de hypotheek een levensverzekering afgesloten die op het eind van de hypotheeklening een uitkering doet die voldoende is om de lening af te sluiten.  Ook zijn er in het verleden veel zogenaamde “spaarhypotheken” afgesloten. Ook dit is een constructie waarbij de consument zeker weet dat er voldoende kapitaal wordt opgebouwd om de lening op het eind van de looptijd in een keer af te lossen. Maar er zijn ook andere situaties denkbaar waarbij het doen van vrijwillige aflossingen op een aflosvrije hypotheek niet voor de hand ligt. Bijvoorbeeld indien er ruim voldoende eigen vermogen is om de schuld af te lossen.

Wij maken graag een advies op maat voor u
Ons advies: doe niet “zo maar iets” indien u een aflosvrije hypotheek heeft. Ook wanneer u rechtstreeks door de bank benaderd bent, neem dan pas een beslissing nadat wij voor u een persoonlijk advies hebben opgesteld.

Wilt u meer weten over dit onderwerp?