Smartengeld: Nederland blijft zuinig

 

Stel, u raakt betrokken bij een verkeersongeval. Uw auto is beschadigd of nog erger. U bent gewond waardoor u bepaalde lichaamsfuncties verliest. Een ongeval levert veel emoties op. Op enig moment zal er ook gesproken moeten worden over kille cijfers: wat is de schade die u heeft geleden en wie gaat deze betalen? 

Materiële en immateriële schade
Bij materiële schade moet u denken aan bijvoorbeeld de reparatiekosten van de auto. Maar ook aan de kosten van medische behandeling. Kunt u helemaal niet meer of slechts minder uren werken dan u voor het ongeval deed, dan moet worden berekend wat het verlies aan toekomstig arbeidsinkomen is. Bij materiële schade gaat het om schade die zich vrij exact laat bereken. Dat kan ver gaan. We geven een voorbeeld.

Stel dat u door de blijvende gevolgen niet meer zelf uw tuin kunt onderhouden, hetgeen u voor het ongeval altijd wel deed, dan moet worden berekend wat de extra kosten van de tuinman zijn gedurende uw leven.

Immateriële schade
Bij immateriële schade gaat het om kosten die zich minder concreet laten berekenen. Het is een tegemoetkoming in geld voor geleden leed en gederfde levensvreugde als gevolg van lichamelijk of geestelijk letsel. Dat letsel kan worden opgelopen bij een verkeersongeval maar bijvoorbeeld ook bij een fout die tijdens een medische behandeling wordt begaan. De hoogte van de geldelijke vergoeding bij dit type schade is niet concreet vast te stellen.

Het leed van het verlies van een hand voor een 18 jarige is waarschijnlijk groter dan voor iemand van 80 jaar. Een blijvend litteken op het gezicht van een meisje brengt meer gederfde levensvreugde met zich mee dan hetzelfde litteken bij een bokser. De een ervaart pijn anders dan de ander. Leed en gederfde levensvreugde zijn daardoor moeilijk uit te drukken in een geldbedrag. Komen partijen niet tot overeenstemming dan moet uiteindelijk de rechter dit bedrag bepalen.

De rechter weegt dan het schadebedrag op redelijkheid en billijkheid en kijkt daarbij ook naar wat in soortgelijke situaties andere rechters ooit aan smartengeld hebben toegekend.

In 2017 is voor het eerst in een zaak meer dan € 200.000 aan smartengeld uitgekeerd. Maar bij dit soort bedragen gaat het om ernstige zaken waarvan iemand levenslang pijn en ellende heeft. Bij het verlies van een oog bijvoorbeeld is de smartengeldvergoeding vaak slechts rond de € 20.000.

In Nederland zijn de hoogtes van smartengeld (veel) lager dan in de ons omringende landen zoals België of Duitsland.

Geen smartengeld voor nabestaanden
In Nederland kan alleen het slachtoffer zelf een vordering voor smartengeld indienen. Nabestaanden hebben daar dus geen zelfstandig recht op. Op dit moment is in de Eerste Kamer hiervoor wel een wetsvoorstel in behandeling. Dit voorstel moet ook smartengeld voor nabestaanden mogelijk maken. Onder meer de ANWB heeft zich hier lange tijd voor ingezet.

Er moet wel een aansprakelijke partij zijn
Smartengeld speelt alleen in de situatie dat een ander verantwoordelijk is voor het letsel. Bij een eenzijdig verkeersongeval, u slipt op een gladde weg en botst tegen een boom en loopt daarbij letsel op, kunt u uw autoverzekeraar niet aanspreken op het vergoeden van smartengeld.

Letsel: zaak voor specialisten
Is er sprake van letsel dan is de wijze waarop schade moet worden berekend een zaak van specialisten. Ons advies is om nooit “zo maar” een overeenkomst te ondertekenen waarin de tegenpartij u een definitieve vergoedingsregeling voorlegt. Zowel het berekenen van de materiële als de immateriële schade is complex en kan snel gaan over veel geld. Extra complex wordt het wanneer er ook nog discussie is over de mate waarin een derde voor het letsel aansprakelijk is.

Krijgt u te maken met letsel? Laat dan contact met ons kantoor opnemen en onderteken in de tussentijd niets. Wij begeleiden u dan naar onafhankelijke specialisten op het gebied van schadebehandeling bij letselschades die vervolgens samen met ons kantoor uw belangen zo goed mogelijk behartigen.